Podpora preventivních programů v Ostravě

 

 

Podpora preventivních programů v Ostravě

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508
 • Realizace: 1. ledna 2020 – 31. prosince 2022 
 • Cílem projektu je v rámci města Ostravy i MSK pomoci rodinám a dětem, aby nedocházelo k jejich sociálnímu selhání, při zvládání nároků na ně kladených sociálním prostředím a schopnosti řešit problémy včas, aby nedocházelo k nepřiměřenému sociálnímu fungování, ohrožení dětí a nahromadění rizikových způsobů chování.
 • Cíle bude dosaženo prostřednictvím učení se organizací projektovat služby na základě identifikace příčin sociálních problémů, které rodinám s dětmi hrozí a v budoucnu by se mohly stát předmětem nákladných intervencí. 

 

Do projektu jsou zapojeny tyto organizace:

 • Pedagogicko psychologická poradna Ostrava, 
 • Renarkon o.p.s., 
 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s, 
 • Vzájemné soužití o.p.s, 
 • S.T.O.P. z. s., 
 • Městská policie Ostrava, 
 • SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., 
 • Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., 
 • Charita Ostrava, Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
 • Nebuď oběť - Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s.

 

Projekt zahrnuje tyto klíčové aktivity:

 • Výběr služeb/organizací a příprava na změnu 
 • Analýza kořenových příčin a příčinných vztahů
 • Projektování a re-designování preventivních služeb/programů
 • Realizace preventivních aktivit a jejich hodnocení
 • Advokacie
 • Evaluace projektu

 

Evaluace

 • Evaluace zjišťuje, zdali byly v prostředí organizací projektovány a re-designovány preventivní služby či programy zohledňující kořenové příčiny, zdali bylo dosaženo naplnění cílů prevence a očekávaných dopadů - prokázání kauzality v tom, že re-designované služby/programy mají dopady na jejich účastníky a zdali došlo na úrovni města k transformaci přístupu k prevenci, rozvoji systémového myšlení, zužitkování potenciálu preventivního způsobu myšlení.

 

Advokacie

 • Advokacie bude vytvářet podmínky pro prosazení systémové změny v Ostravě, potažmo i v Moravskoslezském kraji. Advokační práce bude vytvářet podklady pro veřejnou správu a další aktéry. Bude směřovat k tomu, aby došlo ke zvýšení legitimity a podpory prevence, k nastavení mechanismu podpory různorodých poskytovatelů tak, aby byly podporovány služby přinášející prokazatelné výsledky. Naší ambicí je přinést dostatek důkazů o tom, že lze dobře projektovat preventivní programy tak, aby měly přímý vztah k místním sociálním problémům. 

 

Průběžné výstupy projektové činnosti: 

 

 

 

 

 

Nahoru