Kvantitativní výzkum

Výzkumy realizujeme na míru. Při výzkumech využíváme jak kvalitativní, tak kvantitativní metody. Využíváme také kombinaci obou přístupů, tedy smíšený výzkum.

V rámci kvantitativních metod využíváme:

 • Dotazníkové šetření těmito metodami:
 1. CAWI (Computer-assisted web interviewing) – při této metodě je v online nástroji naprogramován dotazník, odkaz na dotazník je pak zaslán respondentovi na jeho emailovou adresu.  Výhodou  této metody  je rychlé  oslovení  respondentů, sběr  dat a kontrola sesbíraných dat.   Při  využití této   metody, lze  adresně   uskutečnit    tzv. urgence dotazníků (oslovení respondentů, kteří dosud dotazník nevyplnili), protože lze sledovat, kdo dotazník již vyplnil a kdo nikoli. Ke sběru dat využíváme online nástroj, se kterým máme bohaté a dobré zkušenosti.
 2. PAPI (Pen-And-Paper-Interviewing) – při této metodě jsou vyplňovány papírové dotazníky. Dotazníky mohou byt vyplňovány za asistence tazatele nebo individuálně samotným respondentem. Tuto metodu je vhodné využít, pokud chceme oslovit například respondenty, pro které není metoda CAWI vhodná (například klienti domova pro seniory).

 

 • Průzkum veřejného mínění

Pomocí průzkumu veřejného mínění lze zjišťovat rozložení názorů v populaci nebo konkrétní části společnosti. Při tomto výzkumu se nejčastěji využívá dotazníkové šetření a důležitou součástí průzkumu veřejného mínění je výběr respondentů a zajištění reprezentativity.

 

 • Statistická analýza dat

Statistická analýza je široký soubor metod zpracování kvantitativních dat, případně i kvalitativních dat, která byla převedena do podoby pevně daných kategorií. Metody statistické analýzy můžeme dle své hloubky a účelu rozdělit na popisné, explorační a konfirmační.

 1. Popisná statistika (kvantifikace a sumarizace dat) - popisné metody typicky poskytují statický obrázek zkoumaných fenoménů v určitém souboru. Výsledkem popisných metod jsou obvykle četnosti výskytu určitých  znaků nebo rozdělení určité charakteristiky v populaci.
 2. Explorační analýza (hledání neznámých vztahů) - explorační metody se nad rámec popisu soustředí na nalezení statistických závislostí mezi jednotlivými znaky. Výsledkem tedy může být porovnání několika skupiny, korelační koeficient popisující závislost dvou kvantitativních znaků, rozdělení prvků souboru do smysluplných skupin atp.
 3. Konfirmační analýza (testování statistických hypotéz) - cílem konfirmační analýzy je poskytnutí důkazů pro určité tvrzení (hypotézu) popisující typicky vztah statistických znaků v určité populaci. Konfirmační analýzy obvykle využívá postupy  inferenční statistiky, kdy  jsou  poznatky  získané na výběrovém  souboru  vztaženy  k celé populaci. Metody konfirmační statistiky jsou realizovány buď jako jednoduché bivariátní testy (například analýza rozptylu, t-test) nebo v rámci pokročilejších statistických modelů (např. regresní modely).

 

 • Sociálně-demografická analýza

Metoda je založená na analýze a vyhodnocení dostupných demografických a sociologických údajů o obyvatelstvu ve zkoumané lokalitě. Veškeré číselné údaje nejčastěji pomocí specializovaných programů převádíme do přehledných tabulek či grafů. Sociálně demografická analýza je vhodná například jako východisko pro optimalizaci sítě sociálních služeb a plánu rozvojových strategií v sociální oblasti.

 

 • Obsahová analýza

Jedná se o rozbor obsahu záznamu určité komunikace. Při této metodě jsou pečlivě prohlíženy místa a prvky dokumentu, které obsahují důležité obsahové či tematické údaje a další významná hlediska pro účel výzkumu. Existuje nepřeberné množství  možností toho, co  je  v  textu  možné   sledovat  např. různé  zákonitosti, množství  výskytu  tématu  či  slovu  v určitém čase aj. Tuto metodu je vhodné využít v případě, že chceme zkoumat časově či prostorově vzdálené události a jevy (například mediální sdělení).

 

 • Kvalifikované odhady

Kvalifikovaný odhad je prováděn na základě získaných informací od expertů a následné analýze. Začíná tím, že určíme, kdo je nositelem požadované informace a následně vybíráme a oslovuje experty. Kvalifikovaný odhad je vhodné využít u zkoumání jevů, které jsou nedostupné, případně u jevů, které se chystáme zkoumat a potřebujeme se v dané problematice zorientovat.

 

 • Analýza médií

Tato metoda umožňuje  rozbor mediálního  obrazu  vybrané společnosti, osobnosti  nebo tématu. Analýza je založena na detailním  zpracování  všech  dostupných  zpráv, které  byly o daném subjektu nebo tématu zveřejněny sledovanými médii za určité období. Při analýze médií využíváme data (informace) kvalitativní (např. tematické posouzení článku, identifikace hlavních kauz aj.) i kvantitativní (počet příspěvků, druh médií). Tuto metodu využíváme, pokud chceme zjistit, v jakém duchu je prezentováno zkoumané téma nebo subjekt, zjistit faktory, které ovlivňují jejich obraz nebo vypozorovat postoj jednotlivých ke sledovanému subjektu či tématu.

 

 • Analýza sociálních sítí

Pomocí analýzy sociálních sítí lze zkoumat sociální síť jako skupinu navzájem propojených uzlů (aktérů). K analýze sociálních sítí se využívají specializované počítačové programy a jednotlivé prvky a veškeré vztahy mezi nimi se znázorňují formou grafů či sociogramů (body a spojující linie, které zobrazují propletenost zkoumané struktury). Analýzu sociálních sítí můžeme využít v mnoha odvětvích, a to jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru.

Nahoru