Výskyt volně žijící zvěře ve městech

Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy

 

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je komplexní popis interakce lidí a zvířat ve veřejném prostoru. Jako vzorová lokalita pro výzkum poslouží okres Brno-město, kde bude proveden monitoring invazních druhů savců (včetně autochtonních a domestikovaných druhů), kteří se stále častěji vyskytují na periferiích či v centrech obcí. U těchto druhů budou studovány příčiny, rizika a důsledky jejich výskytu ve městech s důrazem na ochranu zdraví obyvatel, kdy bude proveden detailní screening patogenů se zoonotickým potenciálem u uhynulých či usmrcených jedinců. Přítomnost těchto zvířat ve městech vnímá široká veřejnost veskrze pozitivně (s výjimkou dopravních nehod, škod na majetku či přímo ohrožení zdraví), což značně komplikuje možnosti orgánů veřejné moci při regulaci jejich početnosti, řešení krizových situací a eradikaci invazních druhů. Bude proveden interdisciplinární výzkum za účelem objasnění možných rizik, popsání podoby interakcí lidí a volně žijících zvířat (tzv. divokých) v městském prostředí a tvorby nových poznatků o lidsko-zvířecích vztazích. To předpokládá vhled od názoru veřejnosti na uvedenou problematiku a na možnosti hospodaření s živočichy ve městech (v rámci Jihomoravského kraje). Citlivost společnosti vůči zvířatům ve městech totiž způsobuje až absenci jakýchkoliv managementových postupů, čímž možná rizika narůstají společně s rostoucí početností zvířat, a v konečném důsledku mohou způsobit značné újmy ekonomického i bezpečnostního charakteru. Navržený projekt provede komplexní analýzu problematiky, vytvoří fungující nástroj pro státní správu a samosprávu, a přispěje tak k ochraně biodiverzity na úrovni společenstev i druhů. Zároveň tento projekt napomůže předcházení šíření a eradikaci nejen invazních druhů.

Nahoru