< >

Projekty

Dlouhodobě se věnujeme realizaci inovačních projektů. 
 
Pokud máte zájem o podrobnější informace o jednotlivých projektech, obraťte se na:
Mgr. Hanu Vývodovou, vyvodova@sociofactor.eu+420 776 688 477

Aktuálně realizované projekty

Děti dětí bez násilí  - Children of children without violence

  • Cílem projektu je rozvinout prevenci a účinně předcházet tomu, že se domácí a genderově podmíněné násilí v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase. Chybí k tomu účinné nástroje. Projekt chce na doposud přehlížený fakt nejen upozornit a popsat ho, ale má ambici na základě poznání (dat) nežádoucí přenos zastavit/eliminovat. Bude tak činit prostřednictvím různých osvětových aktivit, které cílí na rodiny – příslušníky tří generací a také na odbornou veřejnost.

Více informací ..... 

 

Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy

  • Cílem projektu je komplexní popis interakce lidí a zvířat ve veřejném prostoru. Jako vzorová lokalita pro výzkum poslouží okres Brno-město, kde bude proveden monitoring invazních druhů savců (včetně autochtonních a domestikovaných druhů), kteří se stále častěji vyskytují na periferiích či v centrech obcí. U těchto druhů budou studovány příčiny, rizika a důsledky jejich výskytu ve městech s důrazem na ochranu zdraví obyvatel, kdy bude proveden detailní screening patogenů se zoonotickým potenciálem u uhynulých či usmrcených jedinců.

Více informací...

 

Hodnocení dopadů koordinované pomoci v obcích zasažených tornádem „Dva roky poté“

  • Cílem evaualuace je zhodnotit dopady koordinované pomoci v obcích, které byly v roce 2021 zasaženy tornádem. Konkrétně se jedná o obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a Hodonín. V rámci dosažení evaluačního cíle se budeme podrobně zaměřovat na to, jak v zasažených obcích docházelo k distribuci různých forem pomoci (např. humanitární, psychosociální, materiální a další); jakými způsoby a mechanismy byla tato pomoc poskytována a zprostředkována; jak pomoc směřovala k zasaženým domácnostem a jaká byla časová osa poskytování pomoci.

Více informací...

 

Nahoru