Vize

SocioFactor je firmou, která vytváří prostor pro trvalé učení se. Je firmou chytrou, která neustále prozkoumává své možnosti a přispívá ke společenskému prospěchu. Vítá inovace, vytváří příležitosti pro zajímavou práci, vystupuje jako odborná a expertní, schopná dobře radit ostatním. Nalézá se v prostoru mezi veřejným a soukromým sektorem, v němž hledá potenciál pro společensky odpovědné znalosti a aplikace. Dokáže vytvářet zajímavé a užitečné aplikace pro praxi, zvyšovat kvalitu služeb a vzdělávat.

Působení 

SocioFactor s.r.o. byl založen dne 20. dubna 2009. Vznikl a sídlí v Ostravě, své pobočky má v Brně a Olomouci. Je výzkumnou a vzdělávací organizací. Vyvíjí podnikatelské aktivity  v oblasti aplikovaného výzkumu, tj. realizuje teoretické a experimentální práce zaměřené na získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených postupů a služeb, zejména v oblasti posílení sociální integrace a soudržnosti. Hlavním cílem společnosti   je nezávisle provádět experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky této činnosti výukou, publikováním a transferem znalostí.

V oblasti aplikovaného výzkumu produkuje výzkumné zprávy, publikační výstupy a vytváří kapacity pro vývoj a šíření inovací. Výsledky výzkumů společnost publikuje formou odborných článků, kapitol odborných knih, článků ve sbornících nebo formou certifikovaných metodik. Tyto výstupy jsou součástí informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV). Společnost má množství ohlasů a citací, řešila řadu výzkumných projektů. Disponuje oprávněním pro práci s důvěrnými informacemi, má vlastní prostory umožňující práci s daty, prezentaci výsledků nebo pořádání setkání či vzdělávacích akcí.

Vyvíjí aktivity v oblasti vzdělávání, zejména tzv. dalšího vzdělávání, které zlepšuje šance na získání pracovního uplatnění sociálně či jinak znevýhodněných osob. Nabízí vzdělávací kurzy pro pracovníky pomáhajících profesí a realizuje vzdělávací projekty. Provádí výuku v rámci státního vzdělávacího systému, jejímž cílem je dosažení profesní kvalifikace respektive specializace nezbytné pro výkon povolání a to formou uskutečňování vzdělávacích programů, které jsou akreditovány některým orgánem státní správy, nebo formou institucionální spolupráce se subjekty, které uskutečňují státem akreditované vzdělávací programy.

Od roku 2019 SocioFactor prošel velkou změnou, kdy do svého fungování zavedl zásady učící se organizace, zejména systémové myšlení. Učící se organizace a učící se zaměstnanci ovlivňují každodenní chod a způsoby práce. Mezi priority patří trvalá podpora učení se a systémového myšlení, kvalita výsledků práce, působení na vnější prostředí a práce   s vytvořenými výstupy. Organizace klade důraz na praktické aplikace znalostí nabytých výzkumem, podporuje vyvolávání pozitivních změn ve veřejných službách a službách orientovaných na klienty. Pracovní tým se skládá z řady odborníků - sociologů, antropologů, andragogů, pedagogů, geografů a sociálních pracovníků.

Nahoru