Zpracované výzkumy

V oblasti aplikovaného výzkumu realizujeme řadu zakázek.  Mnohé výstupy jsou zveřejněny či uloženy v souborech ke stažení na webových portálech zadavatele. Výstupy průběžně doplňujeme a odkazy aktualizujeme.

Aktuálně řešené zakázky

 

Projekt  Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy , identifikační kód projektu: SS06020195; pro zadavatele projektu Technologickou agenturu ČR (TAČR)

Hodnocení dopadů koordinované pomoci v obcích zasažených tornádem „Dva roky poté“, realizováno pro vybrané neziskové organizace a nadace, které se podílely na pomoci po tornádu na Jižní Moravě v roce 2021 (ADRA, Člověk v Tísni, Diakonie, Nadace Via, Nadace ČRo, Nadace ČEZ, Nadační fond pomoci, Karel Komárek Family Foundation, Donio).

Projekt Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR,  identifikační kód projektu: TITSCSU118; pro zadavatele projektu Technologickou agenturu ČR (TAČR)

Hodnocení systému sociální ochrany a ochrany dětí v ČR (UNICEF ECARO), projekt je realizován spolu s organizací Child Frontiers Ltd.

Zavádění prvků modelu kvality, realizováno pro společnost Aufori, o.p.s.

Projekt Děti dětí bez násilí, Children of children without violence, číslo projektu: LP-HRMGSC-005, projekt je realizován spolu s organizací Asociace pracovníků intervenčních center

Zajištění fokusních skupin a analýzy v rámci projektu  Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče, zpracováváno pro Nadaci Sirius

 

Ukončené v roce 2023

 

Evaluace projektu OPZ Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ, zpracováváno pro Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

Evaluace projektu Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, zpracováváno pro Úřad práce České Republiky

Evaluace projektu  Vzdělávání zaměstnanců ČSSZ, zpracováváno pro Českou správu sociálního zabezpečení

 

 

Ukončené v roce 2022

 

Zajištění kvantitativních a kvalitativních výzkumů při evaluaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“, zpracováváno pro Kraj Vysočina

Evaluace přidané hodnoty vybraných vysokointenzivních komunitních služeb, zpracováváno pro Hlavní město Praha

Interní a uživatelský výzkum formou rozhovorů pro potřeby přípravy webu, zpracováváno pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně

Příprava "Strategie prevence kriminality pro město Olomouc 2023 - 2027", zpracováno pro Statutární město Olomouc

Projekt  Podpora preventivních programů v Ostravě, reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508

Evaluace projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“, zpracováno pro Moravskoslezský kraj

Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS II, zpracováno pro Ministerstvo práce  sociálních věcí

Lives on Hold: Profiles and Intentions of Refugees from Ukraine #1, Lives on Hold: Profiles and Intentions of Refugees from Ukraine #2, zpracováno pro UNHCR

Evaluace poskytování služeb azylové domy v Olomouckém kraji v rámci individuálního projektu „Azylové domy v Olomouckém kraji I“, zpracováno pro Olomoucký kraj

Evaluace projektu „Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe“, zpracováno pro Česká společnost AIDS pomoc z.s.

Evaluace projektu „Cesta ke změně – Zefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či dlouhodobé obtížné životní situaci“, zpracováno pro SKP – CENTRUM, o.p.s.

Evaluace projektu „Žít normálně“, zpracováno pro Moravskoslezský kraj

Evaluace individuálního projektu MPSV „Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli“, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Model sítě služeb, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příprava Strategie prevence kriminality 2023 - analytická část, zpracováno pro Statutární město Ostrava

Evaluace aktivit v rámci PO3 se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení, zpracováno pro Hlavní město Praha

Analýza pěstounské péče na přechodnou dobu v Moravskoslezském kraji, zpracováno pro Nadaci J&T

Evaluace projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Evaluace projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, zpracováno pro Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Ukončené v roce 2021

 

Analýza budoucích potřeb pečujících osob o děti s poruchou autistického spektra, zpracováno pro Mikasa z.s.

Evaluace projektu „Komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku“, zpracováno pro CEDR Pardubice o.p.s.

Projekt „Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů“, identifikační kód projektu: TL02000505; Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Evaluace a mnohopřípadová studie v rámci projektu „Centrum pro dětství bez násilí“, zpracováno pro společnost SPONDEA, o.p.s.

Analýza systému dalšího vzdělávaní sociálních pracovníků v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce ll" (reg. číslo CZ.03.2.6310.0l0.0l15_01710003751), zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Podklady pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech, souhrnná výzkumná zpráva  -  Analýza dopadu antidiskriminačního zákona na ochranu před věkovou diskriminací, právního rámce péče a nedůstojného zacházení, týrání, zanedbávání či zneužívání seniorů, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Analýza PPPD v Moravskoslezském kraji, zpracováno pro Moravskoslezský kraj

 

Ukončené v roce 2020

 

Evaluace projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cochemská praxe - možnosti a limity zavedenı́ do praxe očima expertů, závěrečná evaluační zpráva projektu „Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín“, zpracováno pro Moravskoslezský kraj

Evaluace projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI“, zpracováno pro Královéhradecký kraj

Realizace výzkumného šetření Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami v pobytových zařízeních pro seniory v Ostravě, zpracováno pro Statutární město Ostrava

Evaluace projektu Proč zrovna Já? II, zpracováno pro Probační a mediační službu

Evaluace projektu Na správnou cestu II, zpracováno pro Probační a mediační službu

Evaluace projektu Křehká šance II, zpracováno pro Probační a mediační službu

Studie účinnosti programů proti násilí a rodinné skupinové konference, zpracováno pro Probační a mediační službu

Studie zahraniční a tuzemské praxe týmů pro mládež, zpracováno pro Probační a mediační službu

Pěstounská péče příbuzných - analýza potřeb, zpracováno pro Centrum psychologické pomoci, p. o.

Evaluace projektu „Návazná podpora zabydlených rodin programu Rapid Re-Housing“, zpracováno pro IQ Roma Servis, z.s.

Hodnocení působení Asistentů prevence kriminality v rizikových místech v Ostravě s důrazem na zjištění pocitu bezpečí obyvatel dotčených lokalit, zpracováno pro Statutární město Ostrava

Evaluační zpráva projektu „Podpora rozvoje rodičovských kompetenci“, zpracováno pro Moravskoslezský kraj

Aktualizace a dopracování Koncepce dostupného sociálního bydlení ve městě Olomouci na roky 2021 – 2027, zpracováno pro Statutární město Olomouc

Analýza faktorů ovlivňujících motivace kvalifikovaných cizinců k hledání uplatnění ve své profesi v Jihomoravském kraji v rámci projektu "Expats v Jihomoravském kraji: Pobyt a potřeby" byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Projekt  Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči, Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006480

Faces of Statelessness in the Czech Republic, zpracováno pro UNHCR

Zpracování Akčního plánu na období 2021 - 2023 ke Strategii integrace cizinců ve městě Brně 2020 - 2026; v rámci projektu „Integrace cizinců ve městě Brně“ v partnerství se Statutárním městem Brnem

 

Ukončené v roce 2019

 

Analýza existujících modelů kvality v sociálních službách v ČR, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zajištění evaluace a vedení fokusní skupiny v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“, Závěrečná zpráva z fokusních skupin, zpracováno pro Statutární město Ostrava

Zhodnocení míry zatížení domácností seniorů a osob 55+ v Pardubicích bariérami v bydlení, zpracováno pro Statutární město Pardubice

Evaluace individuálního projektu Olomouckého kraje „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, zpracováno pro Olomoucký kraj

Výzkum zdravotní gramotnosti v sociálně vyloučených lokalitách, zpracováno pro Úřad vlády ČR

Evaluace projektu „Podpora neformálních pečujících II.“, zpracováno pro Fond dalšího vzdělávání 

Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně, partnerství v projektu s městem Brnem, Publicistický článek v časopisu Sociální práce, 6/2020

Současný stav posuzování pracovních rizik v rámci podniků, specifikace potřeb - Sociologický průzkum, zpracováno pro Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství

 

Ukončené v roce 2018

 

Rodinná politika v Olomouckém kraji: očekávání a inspirace, zpracováno pro Olomoucký kraj

Zmapování podmínek v oblasti všeobecné primární prevence, zpracováno pro Magistrát města Ostravy

Analýza sociálních sítí cizinců ze třetích zemí na území města Brna v rámci Strategie integrace cizinců v městě Brně, zpracováno pro Statutární město Brno

Vliv zákona o obětech trestných činů na změnu postavení oběti, zpracováno pro Ministerstvo vnitra ČR

 

Ukončené v roce 2017

 

Analýza potřebnosti v oblasti sociálních služeb a služeb další péče pro OPR Nový Bydžov, zpracováno pro Město Bydžov (soubor ke stažení)

Zpráva o příčinách umisťování dětí mimo vlastní rodinu z perspektivy orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Analýza pro KPSS – ORP Litoměřice, zpracováno pro město Litoměřice (soubor ke stažení)

Analýza zaměstnávání osob se zdravotním handicapem na území okresu Hodonín, zpracováno pro město Hodonín

Rodina a dítě v kontextu, Možnosti prevence, podpory a spolupráce, Výzkumná zpráva, zpracováno ve spolupráci se společností MEDIAN pro Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.

Analýza sociálních a dalších navazujících služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných v MSK, zpracováno pro Moravskoslezský kraj

 

Ukončené v roce 2016

 

Analýza potřeb občanů v oblasti prevence kriminality, zpracováno pro Statutární město Olomouc

Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“, monografie Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. Základní fakta a výsledky , podpořeno Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který byl financován z Norských fondů, příjemcem grantu byla Asociace pracovníků intervenčních center ČR, partnerem grantu zajišťující výzkum byl SocioFactor s.r.o.

Výzkum veřejného mínění zaměřený na sladění pracovního a rodinného života a rovnost žen a mužů v oblasti rodinné politiky a trhu práce, zpracováno pro Technologickou agenturu České republiky, MPSV

Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce, byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR 

Analýza potřeb v oblasti bydlení města Litoměřice, zpracováno pro město Litoměřice

Analýza sociálních rizik v oblasti prevence kriminality v Ostravě, zpracováno pro Statutární město Ostrava

Analýza sociálních potřeb občanů města Ostravy, Podklad pro přípravu 5. Komunitního plánu sociálních služeb, zpracováno pro Statutární město Ostrava

Analýza potřeb, možností a stávající podpory integrace žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách zřizovaných městskou částí Praha 12, výzkumná zpráva, zpracováno pro Úřad městské části Praha 12

 

Ukončené v roce 2015     

 

Studie rodin v Olomouci, Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky, zpracováno pro Magistrát města Olomouce

Výzkum pocitu bezpečí v okolí sociálně vyloučených lokalit a dalších rizikových místech v Ostravě, Situační analýza, zpracováno pro Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování

Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky Statutárního města Ostravy, Situační analýza Ostrava, zpracováno pro Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování

Kyberšikana 2015, zpracováno pro Gender Studies, o.p.s.

Zpracování analýz k projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“, Analýza regionu a Koncepční teze, zpracováno pro Zlínský kraj

Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci a související sociodemografické údaj, zpracováno pro Statutární město Olomouc

Analýza současného stavu náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji, zpracováno v rámci projektu Podpora péče o ohrožené děti, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00067, příjemce Moravskoslezský kraj

Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče, Část 1. - Analýza implementace programu PRIDE v ČR,  Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče, Část 2.  - Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Ukončené v roce 2014

 

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU, komparativní studie, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Průzkum mezi seniory ve městě Olomouci 2014, zpracováno pro Statutární město Olomouc

 

Ukončené v roce 2013  

                

Hodnocení vlivu intervencí v rámci OPVK k podpoře inkluzivního vzdělávání, závěrečná zpráva z evaluace, zpracováno pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi, Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sociodemografická analýza, Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména v oblasti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany a plánování služeb pro práci s rodinami a dětmi, zpracováno pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kulturní život a hodnocení kulturních aktivit ve Statutárním městě Opava, zpráva z průzkumu, zpracováno pro Statutární město Opava

 

Ukončené v roce 2012

 

Analýza ubytovacích kapacit a migračních trendů v Bruntále, zpracováno pro Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální začleňování

Situační analýza sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzi, Situační analýza města Litoměřice, zpracováno pro Město Litoměřice

Závěrečná evaluace projektu: „Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70", reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00176, zpracováno pro Sdružení Podané ruce, o.s.

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci, zpracováno pro Statutární město Olomouc

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU, zpracováno pro společnost Člověk v tísni, o.p.s.

Analýza potřeb pro zajištění sociálních služeb na Šluknovsku, v rámci projektu Komunitní plánování na Šluknovsku reg. č. CZ.1.04/3.2.05/65.00037, zpracováno pro Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, p.o.

 

Ukončené v roce 2011          

        

Situační analýza vyloučených lokalit Přichystalova – Holická, v rámci projektu „Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70“, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00176, zpracováno pro Sdružení Podané ruce, o.s.,  aktualita na portálu Statutárního města Olomouce ze dne 29 .9. 2011

Plánovací evaluace, v rámci projektu „Vytvoření a podpora lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70“, reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00176, zpracováno pro Sdružení Podané ruce, o.s.

 

Ukončené v roce 2010             

     

Strategie zvládání obtížných situací cizinci z Ukrajiny a Mongolska, Analýza strategií zvládání obtížných životních situací vybraných skupin cizinců z třetích zemí, z pracováno pro potřeby Center pro podporu integrace, provozovaných Správou uprchlických zařízení MV ČR

Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Královehradeckém kraji I., zpracováno pro Královehradecká kraj

 

Ukončené v roce 2009

 

Metodika výzkumu užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, z pracováno pro Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální začleňování

Výzkum rizikových faktorů souvisejících s existencí sociálně vyloučených romských lokalit ve městě Přerově, z pracováno pro Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální začleňování

Nahoru