Děti dětí bez násilí

Děti dětí bez násilí

Children of children without violence

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvinout prevenci a účinně předcházet tomu, že se domácí a genderově podmíněné násilí v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase. Chybí k tomu účinné nástroje. Projekt chce na doposud přehlížený fakt nejen upozornit a popsat ho, ale má ambici na základě poznání (dat) nežádoucí přenos zastavit/eliminovat. Bude tak činit prostřednictvím různých osvětových aktivit, které cílí na rodiny – příslušníky tří generací a také na odbornou veřejnost.

Dopady projektu budou dlouhodobé a značné. Projekt zamezí přenosu násilných vzorců jednání i na budoucí generaci a posílí celkovou odolnost rodin vůči přenosu násilí napříč generacemi. Vyřeší se tím řada problémů, s nimiž se potýkají děti, rodiče i prarodiče. Bude přínosem pro generace zasažené násilím, ale značně odlehčí i sociálním službám. Předejde přenosu v čase, čímž sníží finanční a jiné náklady. Sociální  práce  získá  podporu  v  tom,  jaké  má  možnosti  v  přerušení linií  přenosu  násilí,  naučí  se, jak  přenosu zabránit. V tom spočívá preventivní přínos. Sociální pracovníci nebudou řešit důsledky jevu, ale budou se mu učit předcházet. Cílem bude snížit výskyt násilí podmíněného mezigeneračním přenosem. Práce s širším generačním rámcem představuje pro sociální práci stále výzvu, působí na změnu postojů napříč generacemi.

Projekt se skládá ze dvou logických a provázaných částí. Nejdříve vytváří poznání o mezigeneračním přenosu a následně ho hodlá přerušit. Klíčovou aktivitu představuje sociologický výzkum, který bude proveden v rodinách. Popíše průběh mezigeneračního přenosu násilí a pojmenuje jeho příčiny. Výzkum poskytne podklady pro osvětovou kampaň. Další aktivity jsou osvětové – kampaň, workshopy a kurzy, které osloví veřejnost. Vychází z toho, že přenos násilí je způsoben přebíráním vzorů, sociálním tlakem okolí a především silnými stereotypy tradovanými v rodinách. Proto se osvětové aktivity zaměří právě na jejich potírání.

 

Další informace najdete na webu projektu  Děti dětí bez násilí 

Dostupné výstupy: 

Nahoru