Expats v Jihomoravském kraji

Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeb  

Projekt TL01000465 Expats v Jihomoravském kraji: Pobyt a potřeby byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.                                                                     

 
  • Základní informace o projektu zde
 
Workshop Expatrioti v Jihomoravském kraji: definice a potřeby
31. ledna 2019, Brno
 
SocioFactor, s.r.o. společně s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity uspořádal workshop na klíčové téma – vymezení toho, kdo je expatriot. Na workshopu bylo reflektováno pojetí sociální praxe, které bylo konfrontováno s různými odbornými přístupy a výsledky profilu expatriotů plynoucích z kvantitativního výzkumu. Řešenými tématy bylo:Odborná vymezení kategorie expatriotů, Reflexe a vymezení expatriotů z pohledu Brno Expat Centre, Profil expatriotů z kvantitativního výzkumu, Metodologie kvalitativního výzkumu, Moderovaná diskuse o vymezení expatriotů a možnostech zkoumání jejich potřeb.
  • Zpráva o workshopu je zde
  • Aplikační garant Brnopolis z.s. při hodnocení uvedl: „Workshop proběhnul v dobré atmosféře a oceňujeme otevřenost diskuse, která umožnila nahlížet na téma z různých stran. Zapojily se všechny řešitelské skupiny, které představily své přístupy a průběžné výsledky, workshop uzavřela moderovaná diskuse o vymezení expatriotů a možnostech zkoumání jejich potřeb.“ Ocenil ho i v závěrečném hodnocení projektu. Velmi si toho vážíme. 

 

Konference Expatrioti v Jihomoravském kraji. Vysoce kvalifikovaná migrace a její aktéři: mezi teorií, výzkumem a aplikací
28. – 29. 11. 2019, Brno 
 
Jednacím jazykem konference byla čeština/slovenština a angličtina. Konference se zúčastnilo na pět desítek hostů a přednášejících. V prvním dni byly představovány výsledky bádání na téma vysoce kvalifikované migrace, rovněž výsledky projektu.Ve druhém dni byl vytvářen soubor námětů a inspirací, probíhaly diskuse nad aplikací výsledků výzkumu za účasti aplikačního garanta Brno Expat Centre.

 

Souhrná výzkumná zpráva přináší výsledky výzkumu o zjišťování potřeb expatriotů v rámci Jihomoravského kraje a překážek, které vysoce kvalifikovaným cizincům brání v Brně a Jihomoravském kraji setrvat dlouhodobě. Výzkumná zpráva shrnuje závěry dílčích výzkumných aktivit. V závěru výzkumné zprávy jsou uvedeny doporučení pro aplikaci v rámci Brno Expat Centre a shrnutí nejdůležitějších zjištění. Výzkumná zpráva má 8 kapitol, obsahuje přílohy, seznamy grafů, tabulek, map a obrázků.

 

Výsledky projektu byly publikovány v několika odborných časopisech: 

 

Nahoru