Ukončené projekty

 

Děti dětí bez násilí (Children of children without violence) č.p.: LP-HRMGSC-005

 • Cílem projektu je rozvinout prevenci a účinně předcházet tomu, že se domácí a genderově podmíněné násilí v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase. Chybí k tomu účinné nástroje. Projekt chce na doposud přehlížený fakt nejen upozornit a popsat ho, ale má ambici na základě poznání (dat) nežádoucí přenos zastavit/eliminovat. Bude tak činit prostřednictvím různých osvětových aktivit, které cílí na rodiny – příslušníky tří generací a také na odbornou veřejnost.
 • Dopady projektu budou dlouhodobé a značné. Projekt zamezí přenosu násilných vzorců jednání i na budoucí generaci a posílí celkovou odolnost rodin vůči přenosu násilí napříč generacemi.
 • Projekt byl realizován v období od 1.1.2023 do 31.3.2024
 • Více informací naleznete zde

 

 

Podpora preventivních programů v Ostravě, reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508

 • Cílem projektu je v rámci města Ostravy i MSK pomoci rodinám a dětem, aby nedocházelo k jejich sociálnímu selhání, při zvládání nároků na ně kladených sociálním prostředím a schopnosti řešit problémy včas, aby nedocházelo k nepřiměřenému sociálnímu fungování, ohrožení dětí a nahromadění rizikových způsobů chování.
 • Cíle bude dosaženo prostřednictvím učení se organizací projektovat služby na základě identifikace příčin sociálních problémů, které rodinám s dětmi hrozí a v budoucnu by se mohly stát předmětem nákladných intervencí. 
 • Projekt byl realizován v období od 1. ledna 2020 až 31. prosince 2022
 • Podrobné informace o projektu a výstupech najdete  zde

 

„Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“, reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006480

 • Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit nástroje pro řízení kvality a sledování efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči.
 • Projekt podpoří přechod od intuitivních a subjektivních domněnek ke skutečnému a prokazatelnému impaktu (efektu) nástrojů a postupů.
 • Projekt povede k tvorbě a doplňování souboru indikátorů pro hodnocení impaktu (efektu) kolem konkrétních výkonů sociální práce (tvorba přímo v prostředí praxe) a zdokonalení procesů a výkonnosti u vybraných poskytovatelů služeb.
 • Podrobné informace o projektu a výstupech najdete zde.

 

Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby, TL01000465, TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TAČR)

 • Jednalo se o aplikovaný výzkum, jehož posláním bylo formulovat doporučení a náměty, které aplikační garant po zvážení promítne do svých postupů a služeb.
 • Aplikačním garantem projektu byla organizace Brnopolis z.s., která provozuje Brno Expat Centre nabízející služby expatriotům. Dalším účastníkem projektu byla Masarykova univerzita prostřednictvím Ústavu religionistiky Filozofické fakulty.
 • Mezi hlavní výstupy projektu patří články v odborných časopisech, souhrnná výzkumná zpráva, workshop a konference.
 • Projekt byl realizován v období 2/2018 - 1/2020.
 • Podrobné informace o projektu a výstupech najdete zde.
 
Vliv zákona o obětech trestných činů na změnu postavení oběti. VH20172018019, Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021
 
 • Jednalo se o aplikovaný výzkum hodnocení vlivu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů na změnu postavení oběti a poškozených a následné vytvoření metodického standardu institutů upravujících práci s obětmi.
 • V rámci realizace služby byl proveden kvalitativní i kvantitativní výzkum.
 • Hlavním cílem projektu bylo zvýšení ochrany a podpory obětí trestné činnosti prostřednictvím zvyšování potenciálu materiálního a mezilidského narovnání újmy způsobené trestnou činností.
 • Projekt byl realizován v období 07/2017 – 06/2018.
 • Podrobné informace o projektu a výstupech najdete zde.

 

Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně, reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006492

 • Cílem projektu je snižovat bariéry integrace cizinců v rámci veřejných institucí ve městě Brně skrze ověření dobré praxe ze zahraničí v podmínkách České republiky. 
 • Řešeno v partnerství s městem Brnem.
 • SocioFactor jako partner prováděl v rámci projektu tyto činnosti: realizaci vstupní a průběžné analýzy potřeb, přípravu výzkumného nástroje pro evaluaci, realizaci evaluace, tvorbu kompetenčního modelu, vytvoření modulárního systému interkulturního vzdělávání pro interkulturní pracovníky i zaměstnance veřejných institucí a realizace vzdělávání. 
 • Projekt byl realizován v období 10/2017 - 9/2019.
 • Podrobné informace o průběhu projektu a výstupech najdete zde.

 

„Podmínky  pro  harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody  a  rozvoje regionů“, TL02000505; Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Předmětem řešení projektu je podrobné zmapování vlivu singletrailů na životní prostředí a návrhy na optimalizaci jejich budování.
 • Dopady přítomnosti singletrailů v krajině budou monitorovány na třech modelových lokalitách.  
 • Porovnávána bude situace v příměstských lokalitách v méně dotčené krajině Rychlebských hor.
 • Sledován bude dopad na biodiverzitu lokalit, společenské prostředí a život okolních obyvatel a dopad na turismus v regionu. 
 • Podrobné informace o průběhu projektu a výstupech najdete zde.

 

Ukončené vzdělávací projekty 

 

Práce jako výzva, reg. číslo:  CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009148

 • Projekt je zaměřen na řešení problémů nezaměstnaných osob, které v důsledku nízkého vzdělání patří k nejhůře uplatnitelným na trhu práce.
 • Cílovou skupinu tvoří osoby, které žijí v Moravskoslezském kraji, prioritně v těch částech, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností.
 • Projekt obsahuje komplex poradenských, vzdělávacích a motivačně-aktivizačních aktivit, vč. zprostředkování. Jejich cílem je zvýšit kvalifikaci, a tím i zaměstnatelnost účastníků a následně zprostředkovat jejich pracovní uplatnění.
 • Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
 • Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 • Výstupy projektu jsou zpracovány v Závěrečné evaluační zprávě.

 

Pracovat může každý, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0./15_040/0002421

 • Projekt je zaměřen na řešení problémů nezaměstnaných osob, které v důsledku koncentrace více handicapů patří k nejhůře uplatnitelným na trhu práce.
 • Cílovou skupinou jsou osoby nízkokvalifikované a dlouhodobě nezaměstnané, které žijí v Moravskoslezském kraji, prioritně v částech, které se potýkají s vysokou nezaměstnaností spojenou se strukturálními změnami.
 • Projekt představuje komplex provázaných odborných poradenských, motivačně-aktivizačních aktivit, včetně zprostředkování, jejichž cílem je zlepšit zaměstnatelnost účastníků a přivést je k úspěšnému uplatnění na trhu práce. 
 • Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
 • Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
 • Výstupy projektu jsou zpracovány v Závěrečné evaluační zprávě.

 

Zpátky do práce, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007169

 • Hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti 40 osob z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných resp. opakovaně evidovaných uchazečů o zaměstnání žijících v Moravskoslezském kraji, prioritně v oblastech postižených vyšší nezaměstnaností spojenou se strukturálními změnami (např. Karviná, Havířov, Ostrava, Orlová).
 • Klíčové aktivity projektu jsou oslovení a výběr účastníků do projektu, motivačně – aktivizační program, diagnostika osobních předpokladů pro absolvování RK a profese, rekvalifikační kurzy, poradenské aktivity vč. zprostředkování, umístění do zaměstnání.
 • Realizace: 1. 12. 2017 - 30. 11. 2019
 • Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 
 • Výstupy projektu jsou zpracovány v Závěrečné evaluační zprávě.
Nahoru