Expats v Jihomoravském kraji

„Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby“, TL01000465, TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TAČR)

  • Výzkum, jehož aplikačním garantem byl Brnopolis z.s. provozující Brno Expat Centre, se zabýval analýzou faktorů, které vysoce kvalifikované cizince motivují přicházet za prací do Jihomoravského kraje.
  • Cílem projektu bylo předložit aplikačnímu partnerovi z výzkumu vzešlé podrobné informace o jeho cílové skupině, tzv. expats. Výzkum se zaměřil na zjišťování potřeb expatriotů v rámci Jihomoravského kraje a překážek, které vysoce kvalifikovaným cizincům brání v daném regionu setrvat dlouhodobě.
  • V rámci realizace služby byl proveden kvalitativní i kvantitativní výzkum.
  • V rámci analýzy potřeb klientů Brno Expat Centrum bylo realizováno online dotazníkové šetření, kdy sběr dat probíhal mezi cizinci pocházejícími z jiného státu, než je Česká republika a majícími zkušenost s pobytem v Jihomoravském kraji. Online dotazník byl vyplněn celkem 1 013 respondenty.
  • Součástí kvalitativního výzkumu byla realizace individuálních a skupinových kvalitativních rozhovorů, jejichž cílem bylo zjistit, s jakými problémy se participanti potýkají a jaké potřeby mají. Členové výzkumného týmu provedli 15 polostrukturovaných individuálních rozhovorů. Výběr participantů byl účelový – bylo usilováno o výběr cizinců, kteří se co nejvíce blížili teoretickému vymezení expatriotů.
  • Další informace najdete zde.

 

Workshop Expatrioti v Jihomoravském kraji: definice a potřeby

31. ledna 2019, Brno 

SocioFactor společně s Ústavem religionistiky FF MU uspořádal workshop na klíčové téma – vymezení toho, kdo je expatriot. Na workshopu bylo reflektováno pojetí sociální praxe, které bylo konfrontováno s různými odbornými přístupy a výsledky profilu expatriotů plynoucích z kvantitativního výzkumu. Přehled řešených témat: Odborná vymezení kategorie expatriotů, Reflexe a vymezení expatriotů z pohledu Brno Expat Centre, Profil expatriotů z kvantitativního výzkumu, Metodologie kvalitativního výzkumu, Moderovaná diskuse o vymezení expatriotů a možnostech zkoumání jejich potřeb.
  • Zpráva o workshopu je k dispozici zde
  • Aplikační garant Brnopolis z.s. při hodnocení uvedl: „Workshop proběhnul v dobré atmosféře a oceňujeme otevřenost diskuse, která umožnila nahlížet na téma z různých stran. Zapojily se všechny řešitelské skupiny, které představily své přístupy a průběžné výsledky, workshop uzavřela moderovaná diskuse o vymezení expatriotů a možnostech zkoumání jejich potřeb.“ Ocenil ho i v závěrečném hodnocení projektu. Velmi si toho vážíme. 
 

Konference Expatrioti v Jihomoravském kraji. Vysoce kvalifikovaná migrace a její aktéři: mezi teorií, výzkumem a aplikací

28. – 29. listopadu 2019, Brno 

Jednacím jazykem konference byla čeština/slovenština a angličtina. Konference se zúčastnilo na pět desítek hostů a přednášejících. V prvním dni byly představovány výsledky bádání na téma vysoce kvalifikované migrace, rovněž výsledky projektu. Ve druhém dni byl vytvářen soubor námětů a inspirací a probíhaly diskuse nad aplikací výsledků výzkumu za účasti aplikačního garanta Brno Expat Centre.

 

Souhrnná výzkumná zpráva přináší výsledky výzkumu o zjišťování potřeb expatriotů v rámci Jihomoravského kraje a překážek, které vysoce kvalifikovaným cizincům brání v Brně a Jihomoravském kraji setrvat dlouhodobě. Výzkumná zpráva shrnuje závěry dílčích výzkumných aktivit.V závěru výzkumné zprávy jsou uvedeny doporučení pro aplikaci pro Brno Expat Centre a shrnutí nejdůležitějších zjištění. Výzkumná zpráva má 8 kapitol, obsahuje přílohy, seznamy grafů, tabulek, map a obrázků.

 

Výsledky projektu byly publikovány v několika odborných časopisech: 

Nahoru