BECome networked!

Projekt BECome networked!

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0002004
  • Realizace projektu: 1.6.2023 - 31.5.2024
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost plus, Evropský sociální fond plus (ESF+)
  • Příjemce projektu: SocioFactor s.r.o.
  • Místo realizace: Brno

 

Popis projektu: 

Se zahraničními kvalifikovanými pracovníky do města Brna přichází partnerky-cizinky, jenž jsou z hlediska služeb a veřejné politiky opomíjenou skupinou osob ve zranitelném postavení. Ženy čelí sociálnímu a statusovému propadu, jsou zatlačené do domácností a vyloučené z různých oblastí života. Projekt identifikuje jejich potřeby s ohledem na faktory vyloučení, vytváří a testuje prototypy vhodných služeb. Popisuje jejich reálnou životní situaci, narušuje stereotypní obraz a vytváří k tomu podpůrná partnerství.

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je dosáhnout toho, aby si ženy migrantky pobývající v Brně dokázaly vytvořit husté a pestré podpůrné sítě a získaly kompetence, které jim umožní řešit široké spektrum problémů v socioekonomické (neschopnost najít práci, realizovat se, dekvalifikace apod.) i v sociokulturní rovině (překonání jazykových a kulturních bariér, dostupné informace, orientace v prostředí, samostatnost, redukce izolace, frustrace, vyloučení...), nebo jim předcházet. Dílčími cíli jednotlivých aktivit pak tedy je popsat reálnou situaci partnerek-cizinek, v rámci navazovaných partnerství pak na základě dobrého pochopení potřeb cílové skupiny vytvořit prototypy životaschopných a fungujících služeb, které bude možnost šířit dále. Dílčím cílem aktivit je také poukázat na legitimitu a rozsah tohoto jevu, zviditelnit problém a šířit dobrou praxi v rámci budovaných sítí - mezi klíčovými stakeholdery, policy makery a organizacemi/institucemi (advocacy, výzkum, síťování). 

 

 

 

Nahoru