Řízení kvality a efektivity služeb

"Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“

  • Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006480
  • Realizace: 1. srpna 2017 - 30. listopadu 2020 
  • Cílem inovačního projektu je vytvořit a pilotně ověřit nástroje pro řízení kvality a sledování efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči.
  • Projekt podporuje přechod od intuitivních a subjektivních domněnek ke skutečnému a prokazatelnému impaktu nástrojů a postupů. Vede k tvorbě a doplňování souboru indikátorů pro hodnocení impaktu kolem konkrétních výkonů sociální práce (tvorba přímo v prostředí praxe) a zdokonalení procesů a výkonnosti u vybraných poskytovatelů služeb. 
 
  • „Analýza existujících modelů kvality v sociálních službách v ČR“ byla vypracována pro MPSV ČR a přináší výsledky aplikovaného výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké nadstavbové modely kvality jsou v prostředí poskytovatelů sociálních služeb zaváděny a jaké zkušenosti s jejich implementací poskytovatelé služeb nabyli. Za model kvality je pro účely výzkumu považován nikoliv konkrétní jednotlivý postup práce či technika, ale komplexnější logicky ucelená metody orientující se na systematický proces zvýšení kvality organizace či sociální služby. Jedna z kapitol této analýzy je věnována také organizaci SocioFactor s.r.o. Téma nadstandardních modelů kvality se do centra zájmu organizace dostalo díky třem vzájemně propojeným faktorům, kterými jsou: a) identifikace mezer v oblasti sociálních služeb na systémové úrovni a hledání cest k jejich překonání, b) nabyté mezinárodní inspirace, c) podpora sociálních inovací z odboru realizací projektů ESF na MPSV. Autorem této kapitoly je evaluátor projektu „Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“ financovaného z podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy Podpora inovačního prostředí. Byl o to požádán zpracovatelem,který je jinak řešitelem toto projektu, aby se jednalo o popis metody z jiné než autorské perspektivy. Celou kapitolu si můžete projít na stranách 206 – 226 dokumentu.

 

Během projektu byly realizovány tyto aktivity: 

 

Výstupy projektu:  

 

Edukační videa: 

  V průběhu tohoto videa se snažíme sdělit posluchačům důvody vzniku projektu, seznámit je s nově vzniklou inovativní metodou práce v organizacích, přiblížit práci průvodů změnou a ukázat konkrétní práci v několika organizacích. Posluchači se dostanou informace o tom, jak naše práce vycházela ze zahraničních modelů, zahraničních zkušeností, které jsme transformovali do českého prostředí.

          

   Ředitel organizace Aleš Kalina konkretizuje tématiku, které se v rámci projektu spolu s průvodci věnoval – řešení posunu klientů v oblasti hospodaření, bydlení, práce.  Data jsou nyní lépe evidována, zpracovávána, vyhodnocována, ale také lépe využívána v další práci s klienty.

   Vedoucí OSPOD Králové Světluše Kotrčová popisuje práci směřující k větší profesionalitě a zkvalitnění práce s klienty - zkvalitnění, zefektivnění práce Týmu pro ohrožené děti (TOD).

  Ředitelka organizace Edita Kozinová vysvětluje tři okruhy konkrétní práce, konkrétní plány změny - změna systémového myšlení, hledání vize organizace a tvorba metody měření výsledku práce.

   Ředitelka organizace Andrea Doubková pojmenovává základní problémy, se kterými se organizace potýká a které jsou v rámci procesu změny řešeny. Popisuje také konkrétní výstupy, které spolu s průvodci změnou připravili a nyní realizují v praxi.

Obrázky a fotky z celého projektu najdete ve fotogalerii

Nahoru