Aktuality

Životy pozastaveny: Profily a záměry uprchlíků z Ukrajiny


V Maďarsku, Moldávii, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v České republice probíhalo na počátku června 2022 dotazníkové šetření mezi ukrajinskými uprchlíky. Pro organizaci UNHCR toto monitorování v České republice zajišťovala společnost  SocioFactor s.r.o.

Od poloviny května do poloviny června 2022 proběhlo 4 900 rozhovorů s uprchlíky z Ukrajiny vedených UNHCR a partnery v jednotlivých výše uvedených zemích. Rozhovory byly doplněny o sedm diskusních skupin vedených s uprchlíky v Polsku a Rumunsku. Na základ těchto dat byla vyhotovena regionální zpráva, která představuje hlavní zjištění týkající se profilů a záměrů uprchlíků do budoucna. Cílem analýzy bylo stanovit základní linii, která bude pravidelně aktualizována. Organizace UNHCR i nadále sleduje a analyzuje vyvíjející se trendy a změny situace mezi uprchlíky z Ukrajiny v jednotlivých zemích.

Celou analýzu s graficky zaznamenanými výstupy je možno prostudovat v dokumentu UNHCR Regional Bureau for Europe JULY 2022.

 

Lives on Hold: Profiles and Intentions of Refugees from Ukraine

In the beginning of June 2022, in Hungary, Moldova, Poland, Romania, Slovakia and in the Czech Republic questionnaire survey had been taking place amongst refugees from Ukraine. In the Czech Republic, data for this monitoring lead by UNHCR organisation were obtained in cooperation with SocioFactor s.r.o.

From the middle of May until the middle of June, 4 900 interviews with refugees from Ukraine were done, by UNHCR and its partners in all above mentioned particular countries. These interviews were extended by seven discussion groups lead with Ukrainian refugees in Poland and Romania. Based on obtained data was created Regional report presenting main findings concerning the profiles and the intentions of refugees towards the future. The goal of the analysis was to set base line which shall be updated regularly. UNHCR organisation is continuing on watching and analyzing developing trends and change of situation amongst refugees from Ukraine in particular countries.

Entire analysis including graphically marked outputs can be seen and studied in following document UNHCR Regional Bureau for Europe JULY 2022.

 

Життя призупинилось: Профілі та наміри біженців з України

В Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині та Чехії на початку червня 2022 року відбулося анкетування серед українських біженців. У Чеській Республіці дані для цього моніторингу були отримані UNHCR у співпраці зі SocioFactor s.r.o.

З середини травня до середини червня 2022 року UNHCR та партнери провели 4900 оритувань з біженцями з України в окремих згаданих вище країнах. Опитування було доповнено сімома дискусійними групами, проведеними з біженцями в Польщі та Румунії. На основі цих даних було складено регіональний звіт, який представляє основні висновки щодо профілів та намірів біженців на майбутнє. Метою аналізу було встановити базову лінію, яка буде регулярно оновлюватися. Організація UNHCR продовжує відслідковувати та аналізувати тенденції розвитку та зміни ситуації серед біженців з України в окремих країнах.

Повний аналіз із графічно записаними результатами можна знайти в документі UNHCR Regional Bureau for Europe JULY 2022.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 23.07.2022 - 12:29
Zpět
Nahoru