Aktuality

Závěrečná evaluace projektu Nástroje řízení kvality a efektivity


V  době  od 1. srpna 2017  do 30. listopadu 2020  jsme  realizovali  projekt  "Nástroje  řízení  kvality  a  efektivity  sociální  práce  s  mladistvými  a  mladými  dospělými  vyrůstajícími  či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006480.

Rádi bychom nyní představili závěrečnou evaluační zprávu, která shrnuje, čeho se nám povedlo či nepovedlo dosáhnout v oblasti zvyšování kvality služeb. Ukázalo se, že kvalita není pouze jednodimenzionální položka, kterou je možné splnit nebo nikoliv, např. na základě dopředu daných parametrů stanovených expertem. Jedná se o mnohovrstevnatý jev, který je více než výsledkem (mám certifikát) spíše procesem  (pracuji na své kvalitě).  Nelze  jí  dosáhnout  bez  dobře  nastavených  organizačních  procesů  a  systémových  změn.  Zásadní  je zapojení jak klientů, kteří poskytují zpětnou vazbu, tak pracovníků, kteří se zapojují do všech prací.

Z  úvodní  kapitoly  evaluace   citujeme:  „Cílem   závěrečné    evaluační   zprávy   je  vyhodnocení  impaktu  projektu  na   prostředí   organizací,  ve  kterých  se  prováděla  tvorba  či transformace nástrojů řízení kvality a zjišťování efektivity při práci s cílovou skupinou. Jde o zjištění, do jaké míry změna vyvolaná uvnitř organizací povede ke změně v její práci s cílovou skupinou včetně pozitivních dopadů na ni. Robustní design dopadové evaluace je zaměřen na detailní pochopení okolností inovace v každé organizaci tak, aby bylo možné vysvětlit předpoklady a kontext případných dopadů. Prostřednictvím devíti případových studií je tak možné vyhodnotit průběh a důsledky aplikování nadstavbového modelu kvality v různém prostředí.“

Celá evaluační zpráva a další výstupy projektu jsou dostupné na našich webových stránkách.

Tým pracovníků SocioFactor

 

 
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 07.06.2021 - 09:52
Zpět
Nahoru