Aktuality

Strategie prevence kriminality v Ostravě


Od dubna tohoto roku je v platnosti nová Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027.  „První  Strategie  prevence  kriminality  byla  přijata  v  roce 1996  a  od  té doby se v  České  republice  formuje  a  vyvíjí  systém  prevence  kriminality  na  celorepublikové  i  místní  úrovni a  rozvíjí  se  přístupy  a  postupy  státní  správy  i  samospráv  v preventivním přístupu k řešení jednotlivých druhů kriminality (trestné činnosti i přestupků) a kriminálně rizikových jevů, k řešení komplexní bezpečnostní situace v ohrožených lokalitách, k zacházení s oběťmi a pachateli trestné činnosti,“ je uvedeno v úvodu tohoto dokumentu. Je tedy zřejmé, že další strategické dokumenty vznikají také na úrovni krajů a měst.
 
Dlouhodobě realizujeme pro pracovníky sociálního odboru a odboru prevence kriminality Magistrátu města Ostravy analýzy či výzkumná šetření. Statutární město Ostrava je rovněž nefinančním partnerem našeho projektu Podpora preventivních programů v Ostravě
 
Ve spolupráci s pracovníky úseku prevence kriminality jsme tak od podzimu loňského roku společně pracovali na přípravě nového strategického dokumentu Strategie prevence kriminality SMO na období 2023+. Prvním krokem byly analytické práce, jejichž výstupem je dokument obsahující vyhodnocení naplňování předchozí Strategie prevence kriminality SMO (zejména na úrovni priorit, opatření i aktivit) a analýza strategických dokumentů města i jiných aktérů. Zapracovali jsme rovněž rizika, která jsme v průběhu analytické práce identifikovali, a která byla potřeba v průběhu příprav nové Strategie ošetřit.
 
Od analytické práce jsme se dostali k druhému kroku, kterým je zpracování návrhové části Strategie prevence kriminality SMO 2023 - 2027. Za tímto účelem jsme realizovali několik fokusních skupin s různými pracovními skupinami. Ve spolupráci s účastníky těchto skupin jsme identifikovali problémy, příčiny těchto problémů na úrovni cílových skupin i samotných aktérů prevence. Na jejich základě navrhovali účastníci možné aktivity, které na příčiny působí, mohou předcházet vzniku problémů či přispět k jejich řešení. V rámci diskusí jsme navržené aktivity doplnili o další, které jsou žádoucí, vyplývají z celostátní Strategie, z již dříve identifikovaných potřeb města a také ze zjištění projektu Podpora preventivních programů v Ostravě. Aktivity jsme uskupili a zařadili pod širší opatření a priority. Takto jsme vytvořili návrh nové Strategie prevence kriminality SMO. K návrhu se mohli znovu vyjádřit aktéři prevence kriminality. Jejich připomínky jsme ve spolupráci s pracovníky MMO pečlivě procházeli a zapracovali.
 
Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027 byla Zastupitelstvem města Ostravy schválena dne 14. září 2022. 
 
SocioFactor s.r.o.Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 26.09.2022 - 13:00
Zpět
Nahoru