Aktuality

Strategie prevence kriminality v Ostravě


Pro Statutární město Ostrava ve spolupráci s pracovníky úseku prevence připravujeme strategii prevence kriminality 2023+. Započali jsme na konci roku 2021 vyhodnocením Strategie prevence kriminality SMO na období 2017-2021. Seznamovali jsme se s řadou dokumentů, které dokládají působení státních i nestátních organizací a zejména města na poli prevence. Hovořili jsme s vybranými aktéry prevence, účastnili se jednání pracovních skupin.

Ve strategických  dokumentech  na  úrovni města i na úrovni  celostátní  jsme vyhledávali témata, která by měla budoucí strategie prevence kriminality řešit. Vycházeli jsme rovněž z různých analýz, které byly pro město Ostrava v minulých letech zpracovány.

Navrhli  jsme optimální sestavení  pracovních  skupin, které  se  budou na  přípravě  nově vznikající  strategie  prevence  kriminality  v  Ostravě  podílet.  K  tomuto   kroku  jsme došli na základě rozhovorů s různými aktéry aktivně působícími v prevenci, a dále na základě stanovení klíčových oblastí, kterým je potřeba při tvorbě strategie věnovat pozornost.

Výstupy analytické práce, vyhodnocení naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017–2021 na úrovni priorit, opatření i aktivit jsme popsali v obsáhlém dokumentu. V závěru uvádíme rizika identifikovaná v průběhu práce, která mohou ovlivnit plánování i naplňování strategie. Považujeme za vhodné tato rizika v průběhu budoucích příprav ošetřit.

Strategie prevence kriminality Statutárního města Ostrava na období 2023+ bude zpracována v první polovině roku 2022.

Helena Topinková, SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 09.03.2022 - 15:24
Zpět
Nahoru