Aktuality

Projekt Azylové domy v Olomouckém kraji I.


Jedním z projektů, které SocioFactor evaluuje, je projekt Azylové domy v Olomouckém kraji I., registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 financovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt je realizován v období od 1. 11. 2018 do 30. 8. 2022.

Cílem projektu je stabilizovat krajské sítě azylových domů prostřednictvím tříletého financování 22 azylových domů, které garantují kvalitní, odbornou a dostupnou sociální službu. Očekávaným výstupem projektu je řešení nepříznivých sociálních situací v oblastech bydlení, nezaměstnanosti a uplatnění se na trhu práce.

Po celou dobu realizace projektu probíhá evaluace, která je rozdělena do několika částí: Metodická příprava, Vstupní evaluace, Formativní evaluace a Sumativní evaluace. Evaluace má zhodnotit, zdali v průběhu projektu došlo k zajištění, stabilizaci krajské sítě azylových domů prostřednictvím financování, zdali došlo k naplnění garantování kvalitních, odborných a dostupných sociálních služeb a zdali došlo k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů služby.

S ohledem na předmět evaluace jsme zvolili několik evaluačních metod a technik. Jsou to například desk research, případové studie a skupinové rozhovory s vedoucími a sociálními pracovníky azylových domů a projektovými pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Od počátku naší spolupráce jsme zpracovali několik dokumentů a předali je zadavateli. Evaluační zprávy obsahují také vyhodnocení plnění indikátorů za první čtyři monitorovací období, tedy do 31. 12. 2020.

Průběžná data ukazují, že azylovým domům se daří velmi dobře naplňovat všechny sledované indikátory, mezi které patří celkový počet účastníků, kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory, dále kapacita podpořených služeb čili maximální kapacitu lůžek, kterou budou mít podporované azylové domy po celou dobu projektu k dispozici a využívání podpořených služeb, přičemž do indikátoru se počítávají osoby, které budou využívat azylové domy přechodně maximálně do 40 dnů pobytu.

V  rámci  evaluace  se  podrobněji  zaměřujeme  i  na  vybrané  socio-demografické  údaje nových uživatelů azylových domů, jako  je pohlaví, věk  a  trvalé bydliště.  Data  platná k 31. 12. 2020 ukazují, že počty mužů a žen využívající službu azylových domů, jsou velmi vyrovnané – 1 031 mužů a 1 034 žen. Více než třetina nových uživatelů azylových domů je ve věku 41 – 65 let. O něco méně je zastoupena věková kategorie 27 – 40 let a třetí nejpočetnější věkovou skupinou jsou děti do 18 let, což je dáno i tím, že 12 azylových domů zapojených do projektu je určeno pro rodiče s dětmi.

Naše práce na evaluaci projektu bude pokračovat dále. Do jeho ukončení projektu nás čeká vyhodnocení dalších tří monitorovacích období. Zároveň budeme pokračovat v analýze rozhovorů s klienty azylových domů i s jejich klíčovými pracovníky. Spolupráci ukončíme sepsáním závěrečné evaluace, která bude obsahovat doporučení, jak se zjištěními dále pracovat.

Děkujeme azylovým domům za dosavadní spolupráci. 

Jana Korečková, výzkumnice
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 07.06.2021 - 09:51
Zpět
Nahoru