Aktuality

Proč zrovna já? II


Problematika práce s obětmi trestné činnosti je velmi aktuální téma. Téma oběti trestné činnosti a práce s obětmi trestné činnosti je v souladu s principy restorativní justice, které se těší rostoucí pozornosti odborné i laické veřejnosti.  Je to také jedno z témat, kterému se již dlouhou dobu věnuje Probační a mediační služba. Taktéž projekt s názvem „Proč zrovna já? II“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003557) se věnoval tématice obětí, komplexnímu poradenství pro oběti trestných činů, a to v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020. Opět se jedná o projekt navazující. Celý projekt SocioFactor s.r.o. evaluoval.

Realizovaný projekt si kladl za cíl působit na snižování rizik sociálního vyloučení obětí trestných činů a tím přispět k systémové podpoře obětí. Komplexní podpora a pomoc obětem trestných činů spočívala zejména v podpoře a pomoci při vyrovnávání se se zážitkem trestného činu, při překonávání ztráty pocitu bezpečí a obnově důvěry ve spravedlnost.

Stejně důležitým cílem bylo působení na změnu celkového povědomí odborné i laické veřejnosti o právech obětí. Nástroji tohoto působení byly podpora mezioborové spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů a školení určená sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Na straně široké veřejnosti byla použita osvětová mediální kampaň (v tisku, regionálních stanicích Českého rozhlasu a na sociálních sítích), kterou doplnily informační letáky a osobní kontakty poradců pro oběti, odborných regionálních konzultantů realizované v rámci seminářů, konferencí a besed s laickou veřejností.

Evaluovaný projekt byl realizován s celorepublikovým dosahem. V rámci projektu byla vytvořena síť poraden pro oběti. Na konci projektu působili poradci v celkem 56 městech. Střediska Probační a mediační služby spolu s poradnami pro oběti byly na mnoha místech ČR jediným poskytovatelem odborné pomoci obětem trestných činů. Poradnami v průběhu celého projektu prošlo celkem 4 470 klientů. V rámci poradenství poradci pro oběti poskytli 14 827 konzultací.

Evaluací jsme hodnotili průběžné výsledky, dosažené výstupy, krátkodobé i dlouhodobé dopady. Úkolem evaluace bylo shromáždit data, pomocí kterých by bylo možné verifikovat dosažené výsledky a dopady projektového řešení.

Evaluátoři SocioFactoru soustředili svou pozornost na několik cílových skupin. První z nich byly oběti trestných činů. Tato cílová skupina byla příjemcem odborného poradenství a asistence u parolových slyšení, k této skupině mířila rovněž mediální osvětová kampaň. Další skupinou byli sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Tito pomáhající pracovníci byli vybráni jako druhá cílová skupina. V projektu jim byla nabídnuta účast ve vzdělávacích kurzech, čímž si mohli rozšířit odborné kompetence. Poslední skupinou byli samotní poradci pro oběti trestných činů. Uvedená cílová skupina plnila v projektu dvojroli. Na straně jedné poskytovali poradenskou službu, účastnili se multidisciplinárních aktivit, pořádali besedy pro veřejnost, vedli PR činnosti v rámci lokální kampaně propagující poradny pro oběti. Na straně druhé se stali příjemci vzdělávání rozšiřujícího jejich odborné kompetence.

V rámci projektu bylo naplánováno mnoho evaluačních aktivit. Sběr dat probíhal s využitím různých výzkumných metod a technik. Individuální rozhovory jsme realizovali se zástupci projektového týmu, který byl sestaven z manažera projektu a čtyř odborných regionálních konzultantů. Následovaly rozhovor s vybranými poradci pro oběti a uživateli projektu, tedy samotnými oběťmi trestných činů. Rozhovory s každou zmíněnou skupinou jsme vedli dle stanoveného specifického scénáře. Přestože jsme o obětech měli dostatek informací, zasáhly nás osobní příběhy.   

Dotazníková šetření mezi oběťmi trestných činů, ale i mezi poradci pro oběti, sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách byly další formou sběru dat. Dotazníkem jsme získali potřebné informace také od účastníků multidiscpiplinárních týmů.

Díky případové studii, kterou jsme provedli pro evaluační účely, jsme získali hloubkový pohled na potřeby obětí trestných činů, se kterými se obracejí na poradce. Případová studie plnila v evaluaci ilustrační funkci. Přinesla detailní analýzu dvou klientů a umožnila evaluátorům reflektovat poradenský proces pro oběti trestných činů z jiné perspektivy.

Evaluace sledovala rovněž plnění monitorovacích indikátorů. Shrňme základní tvrdá data:

  • 46 proškolených poradců pro oběti
  • 668 proškolených sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
  • 56 realizačních míst, tedy poraden pro oběti trestné činnosti (počet na konci projektu)
  • 4 470 klientů, kteří prošli poradnami v průběhu celého projektu
  • 14 827 konzultací poskytnutých v průběhu celého projektu
  • 40 hodin podpory pro každou zvlášť zranitelnou oběť ze skupiny 110 zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti

Můžeme tedy konstatovat, že evaluace prokázala potřebu poradenských služeb pro oběti trestných činů. Oběti přicházely do poraden nejčastěji na základě zprostředkování kontaktu ze strany Policie, některé státní či neziskové organizace. Oběti apelovaly (v dotaznících i v rozhovorech realizovaných v rámci evaluace) na větší medializaci práce poraden. Veškeré evaluační zprávy a další dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách Probační a mediační služby.

Přestože projekt „Proč zrovna já? II“ byl ukončen, existuje mnoho argumentů pro podporu vytváření a dalšího fungování poraden pro oběti trestných činů, pozic poradců pro oběti. Evaluátoři SocioFactoru velmi úzce spolupracovali se členy realizačního týmu. „Tato spolupráce byla velmi otevřená a vstřícná. Tvrdá data ukázala reálnou poptávku po poradenských službách pro oběti. Z rozhovorů s oběťmi jednoznačně vyplynulo pozitivní hodnocení podpory, kterou získali od poradců. Příběhy obětí, se kterými jsem dělala rozhovory, mi dlouho zůstaly v paměti.“ uvedla za SocioFactor Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.

 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 05.03.2021 - 12:24
Zpět
Nahoru