Aktuality

Příprava strategie v Olomouci


V druhé polovině roku 2022 jsme společně s Magistrátem města Olomouce, odborem sociálních věcí participovali na přípravě dokumentu Strategie prevence kriminality města Olomouce na léta 2023 až 2027 (dokument bude zveřejněn na webových stránkách města).  Naše  výzkumná  činnost  spočívala  ve  sběru  dostupných  dat  o kriminalitě ve městě, o pocitu bezpečí obyvatel města. Tato data jsme komparovali se zjištěními z jiných měst v České republice. Hovořili jsme s téměř třiceti aktéry z neziskových organizací, samosprávy i státní správy. Zajímalo nás zejména jejich působení v místní prevenci kriminality, jejich aktivity a poznatky z praxe. Velmi přínosné a pro tvorbu strategického dokumentu nezbytné byly informace o aktivitách, které by bylo potřeba v blízké budoucnosti realizovat a jakým způsobem, jakými prostředky je možné preventivní programy podpořit.

Výstupem naší práce  je  zpráva  zaměřující  se  na  popis  aktérů  prevence  kriminality  a  jejich  činnosti  v  uplynulém období, na srovnání výstupů z map kriminality ve městě Olomouci a z map pocitu bezpečí. Další část zprávy popisuje jednotlivé návrhy, oblastí podpory, cílů a aktivit do dalšího období. Při tvorbě návrhu jsme se inspirovali státní Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027. Neopomněli jsme ani téma měření efektivity preventivních programů, které je i pro město Olomouc dlouhodobým cílem.

Během   naší   analytické   práce    jsme    využívali   poznatků   a   zkušeností,   které   jsme   získali   během  realizace  projektu  Podpora   preventivních   programů   v   Ostravě,  reg.  č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015508, který  byl  realizován  v  období  1.  ledna  2020  až  31.  prosince  2022.

Helena Topinková, senior výzkumník
Kategorie: Výzkumné projekty
Vydáno: 06.02.2023 - 10:52
Zpět
Nahoru