Aktuality

Podpora sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity


Česká společnost AIDS realizovala projekt s názvem Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe, který se zaměřil na vývoj nových služeb pro osoby z HIV pozitivní komunity a osoby z jejího blízkého okolí, tedy partnery, širší rodinu, přátelé a další. Senior výzkumnice z týmu organizace SocioFactor s.r.o. celý projekt evaluovala. Závěrečná evaluační zpráva byla vypracována a odevzdána zadavateli v květnu 2022. 

„Tento projekt bude v rámci zavádění inovací v poskytování nových služeb klientům zpracováván za pomoci nástroje Human Centered Design (dále jen HCD), jehož hlavní předností je kladení důrazu na potřeby klienta a zjišťování těchto potřeb, tak aby mohly být zapracovány do finální podoby produktu, jež je testován a upravován do té doby, než je nalezeno nejideálnější řešení,“ citujeme  z  úvodu  Evaluačního  plánu.  Evaluační  plán  byl  na  počátku  spolupráce  se zadavatelem  (tedy ČSAP)  podrobně  diskutován  a  upravován. Následně se od plánu odvíjel samotný proces evaluace.

Samotný projekt byl o cca 6 měsíců prodloužen. Evaluace probíhala na dvou úrovních - na úrovni procesu tvorby nové služby a na úrovni učící se organizace. Evaluace byla realizována v průběhu tvorby nové služby i po jejím dokončení. Evaluátorka se mimo svou běžnou agendu, tedy evaluaci, zapojila i do přípravy nové služby a podpořila projektový tým v jeho práci.

Projekt  byl  realizován  za  pomoci  metody  HCD.  Evaluace  tak  byla  zaměřena  nejen na výstupy,  ale  i  na  jednotlivé  kroky  v  procesu,  které  jsou  pro  samotný  výsledek  velmi důležité. V Závěrečné evaluační zprávě je samostatně hodnocena každá fáze realizace projektu. Ze závěrečného shrnutí můžeme citovat: „V rámci evaluace je tedy důležité říci, že jak z pohledu evaluátora, tak i z výpovědi pracovníků projektu je jasné, že metoda HCD přispěla k vytvoření služby dle představ klientů i pracovníků.“

Za tým SocioFactor s.r.o. Petra Šobáňová
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 26.09.2022 - 13:00
Zpět
Nahoru