Aktuality

Model sítě služeb


Rozsáhlý projekt  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí s  názvem Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice má  několik klíčových  aktivit.  Výzkumný  tým  SocioFactor s.r.o. v rámci  projektu  zpracovával „Analýzu pobytové  péče  v  kontextu potřeb  dětí“ a „Krajské  modely  sítě služeb pro rodiny s dítětem/dětmi umístěnými v ústavní péči a rodiny odebíráním dítěte/dětí ohrožené“.

Zabývali jsme se potřebami dětí umístěnými v pobytové péči a potřebami jejich rodin na úrovni celé ČR i jednotlivých krajů. Výsledkem celé analýzy je identifikace a pojmenování potřeb dětí, potřeb jejich rodin v době před umístěním do pobytové péče a v době jejího průběhu. Dále jsme srovnali krajské modely sítí služeb a navrhli systémová doporučení, která se váží k naplňování potřeb dětí.

Tvorbě Krajských modelů sítí služeb předcházelo několik fází analytické práce na úrovni jednotlivých krajů České republiky. Každý  jednotlivý  krajský  model  byl  navržen  na základě  analýzy  několika  zdrojů dat.  Vycházeli  jsme  z  identifikovaných potřeb dětí, aktuálně  platných  strategických  dokumentů  kraje,  obcí s  rozšířenou  působností,  krajských  zpráv  ze síťování vydaných v rámci projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Realizovali jsme dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky OSPOD ve všech ORP v České republice, analyzovali jsme základní data sociálně-právní ochrany a kapacity a dostupnost služeb. Takto jsme shromáždili řadu dat a informací. Návazně jsme začali pracovat na vymezení předpokládaných cílů a priorit nastavované sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny.

Do tvůrčího procesu jsme zapojili zástupce jednotlivých krajů. Realizovali jsme celkem 13 online diskuzí se zástupci krajských úřadů - odborů sociálních, zdravotních a školských. Mnohdy byli do diskuze přizváni i zástupci dalších zainteresovaných organizací. Ve finále tak vzniklo celkem 14 samostatných dokumentů na úrovni jednotlivých krajů, které „… na základě dat přichází s návrhem priorit, cílů a služeb, které budou pro kraj inspirací pro další plánování a rozvoj či podporu služeb v dalším období, aby docházelo k zachování rodičovské péče co největšímu počtu dětí, pokud je to v souladu se sledovaným zájmem dítěte a tím přispět ke snížení celkového počtu dětí umístěných v ústavní péči,“ citujeme z úvodu dokumentu.

Věříme, že výstupy mohou sloužit nejen MPSV a krajům, ale i řadě aktérů pro další práci v dané oblasti. Ve zpracovaných dokumentech lze nalézt mnoho podkladů a odůvodnění pro rozvojové aktivity, projektové či jiné záměry.

SocioFactor s.r.o.

 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 23.08.2022 - 08:22
Zpět
Nahoru