Aktuality

Evaluace projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví


Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“ (Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646 ) je součástí Reformy péče o duševní zdraví. Jeho cílem je podpora začlenění a minimalizace re-hospitalizace osob s duševním onemocněním prostřednictvím multidisciplinárního týmu Center duševního zdraví (CDZ), které propojuje sociální a zdravotní péči. Konec projektu je stanoven na srpen 2022.

Centra   duševního   zdraví   na  území  republiky  jsou  utvářena  ve  třech  vlnách.  CDZ III  je  poslední  z  těchto  vln  a při své  implementaci  tak   již  může  navazovat  na  dílčí zjištění z předchozích období, tedy z CDZ I a CDZ II.  Krátkodobým  cílem projektu CDZ III je  zajistit  vznik  osmi  nových Center duševního zdraví,  která budou z  projektu  podporována po dobu 18 měsíců. Jde o pilotní provoz. Následně budou CDZ fungovat bez finanční projektové podpory. Udržitelnost by měla být zajištěna prostřednictvím dvojího financování: zdravotních úkonů hrazených prostřednictvím smluvní pojišťovny a sociálních služeb hrazených z prostředků krajů na základě zařazení do krajské sítě sociálních služeb.

Výzkumný tým SocioFactor zajišťuje evaluaci projektu. Doposud jsme zpracovali Vstupní evaluační zprávu. Tato se zaměřuje především na prvotní kroky realizované před a během zahájení provozu CDZ (Center duševního zdraví). Cílem vstupní evaluace je shrnout základní kontext projektu a popsat aktuální stav plnění projektu.

Při zpracování vstupní evaluace vychází evaluátoři především z prostudování projektové dokumentace (desk research). Dále proběhly rozhovory s metodičkami projektu, s odbornou gestorkou, s projektovou manažerkou, rozhovory se zástupci čtyř Center duševního zdraví. Data byla doplněna o Critical Incident Report, který v rámci vstupní evaluace vypracovávaly metodičky, odborná gestorka a projektová manažerka.

Kromě Vstupní evaluace budeme zpracovávat Průběžnou a Závěrečnou evaluace. Evaluace se skládá z procesní evaluace (zaměřená na způsob realizace projektu) a dopadové evaluace (zaměřená na dosažené výsledky a dopady projektu). Díky tomu bude zjištěno, jaká rizika a překážky se při realizaci objevily a jak s nimi bylo pracováno, jak ovlivnily samotný projekt a jeho cíle a přínosy. V rámci dopadové evaluace bude vypracováno pět případových studií.

Informace či výstupy o současném i předchozích projektech CDZ si můžete pročíst na stránkách Reformy péče o duševní zdraví.

Tým výzkumníků SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 11.10.2021 - 08:48
Zpět
Nahoru