Aktuality

Evaluace projektu "Na správnou cestu! II"


Jedním z projketů  Probační a mediační služby, který byl ukončen v roce 2020, byl projekt věnující se problematice mladistvých pachatelů trestné činnosti. SocioFactor s.r.o. se často setkává v rámci výzkumů, analýz a evaluací s tématy práce s mladistvými, mladými dospělými, rodinami, tématy preventivních programů a poskytovaných služeb. Bylo pro nás zpracovávání tak rozsáhlé evaluace projektu „Na správnou cestu! II“ výzvou a obohacujícím úkolem.

Evaluaci projektu „Na správnou cestu! II“ jsme realizovali od března 2018 do dubna 2020. Cílem bylo zhodnotit nastavované procesy a výstupy projektu s ohledem na vytyčené cíle. Očekávána byla i podpora úspěšného řízení projektu a vyhodnocení plnění cílů projektu.

„Na správnou cestu! II“ byl realizován v období od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2020. Navazoval na dřívější projekt „Na správnou cestu!", který byl Probační a mediační službou realizován v letech 2012 až 2015. Projekt se zaměřil na podporu multidisciplinární spolupráce odborníků v oblasti prevence kriminality, prostřednictvím zavedení role koordinátora Týmu pro mládež.

Hlavním úkolem bylo standardizovat a postupně sjednocovat činnost Týmů pro mládež v deseti vybraných lokalitách. Ve čtyřech regionech byla činnost týmů doplněna o aktivitu, realizaci programu „Zaměstnávání mladistvých pachatelů“ s cílem umožnit mladistvým získat finanční prostředky na hrazení škod vzniklých trestnou činností. Realizace tohoto programu tak, jak byla v projektu navržena, se ukázala jako nereálná a narážela na řadu překážek zejména na systémové úrovni.

Projekt reagoval na vývojové trendy kriminality mládeže snahou o rozšíření nabídky restorativního programu „Rodinných skupinových konferencí“ do všech soudních okresů, prostřednictvím proškolení probačních úředníků – specialistů na práci s mládeží.

V rámci projektu by realizován program „Proti násilí“, který se věnuje snížení násilných projevů v chování mladistvých a kombinuje formy skupinové a individuální práce a práce s rodinou. Tato aktivita měla přizpůsobit formu a průběh programu také cílové skupině mladých dospělých pachatelů. Program byl realizován ve třech konkrétních lokalitách – Ostravě a okolí, Brně a okolí a v severočeském regionu.

Při zpracovávání evaluace jsme využili kombinaci metod, mezi které se řadí sekundární analýza dat, hloubkové individuální rozhovory, dotazníková šetření a participativní pozorování. V průběhu projektu jsme realizovali 51 individuálních rozhovorů zejména se členy realizačního týmu projektu a probačními úředníky zapojenými do aktivit projektu. Současně probíhala celkem tři dotazníková šetření mezi členy Týmů pro mládež a mezi probačními úředníky, kteří se účastnili vzdělávání v oblasti Rodinných skupinových konferencí. Mohli jsme se účastnit porad projektového týmu, což bylo pro další zpracovávání dat velmi efektivní.

Prostřednictvím Týmů pro mládež došlo ke zlepšení spolupráce odborných institucí a organizací. Tyto týmy působily celkem ve 12 soudních okresech. Jejich zástupci se etablovali především z řad soudců, státních zástupců, policie státní i městské, probačních úředníků, pracovníků samosprávy, pracovníků neziskového sektoru a dalších. Členové Týmů pro mládež v rámci dotazníkového šetření uváděli, že setkávání a fungování týmu přispělo hlavně k zasíťování aktérů pracujících s mládeží, k rozvoji multidisciplinární spolupráce a preventivních aktivit pro děti a mládež. Činnost týmů přinesla celou řadu aktivit směřujících jak ke členům týmu, tak k odborné i laické veřejnosti a k samotným dětem a mládeži.

Mezi témata prolínající se napříč Týmy pro mládež patřily oblasti kyberprostoru, záškoláctví, prevence rizikového chování, drogová problematika, děti s psychiatrickou diagnózou/zátěží, deinstitucionalizace psychiatrické péče, dítě jako pachatel/oběť. Témata otevíraná a řešená v rámci Týmů byla velmi široká a každý z týmů k nim přistupoval různě. Týmy v záběru své práce volily jiná podtémata, jiné způsoby řešení, jiné cíle. Následné výstupy a opatření se regionálně lišily.

Zjistili jsme, že důležitým a společným rysem většiny výstupů/opatření je jejich přenositelnost časová i regionální. Toto vnímáme velmi pozitivně. Z hlediska zavedených opatření do praxe, lze posuzovat také jejich zachování v lokalitách po skončení činnosti Týmu pro mládež. Z tohoto hlediska pak vynikají výstupy, které pro realizaci převzaly do svých rukou organizace či instituce, které v regionech působí, případně jsou na činnosti týmu nezávislé. Mezi tyto výstupy lze řadit například zavedení Cochemské praxe v Jeseníku, zavedení studijního předmětu na Pedagogické fakultě MÚ Brno „Žáci a sociálně patologické jevy“, vznik pracovního místa terénního pracovníka v Opavě, zavedení resocializačního programu organizace Eurotopia.CZ, o.p.s. v Jeseníku, nebo iniciaci a podporu vzniku adiktologické ambulance v Náchodě. Velmi důležitým výstupem jsou zavedené postupy práce v rámci multidisciplinární spolupráce.

Ukázalo se, že důležitými faktory úspěšné činnosti Týmu pro mládež je jeho dlouhodobé a kontinuální působení, působení v rámci celého soudního okresu (tedy i mimo dané město), multidisciplinarita, dosahování týmových výstupů, které motivují členy k další činnosti. Hlavním negativním vlivem byla absence prostředků na financování jednotlivých výstupů, či aktivit. Na tomto nepříznivém aspektu se shodli jak koordinátoři týmů, tak jednotliví členové týmů.

V rámci projektu absolvovalo 60 probačních úředníků vzdělávání v oblasti Rodinných skupinových konferencí. Prostřednictvím čtyř vzdělávacích modulů získávali potřebné dovednosti, znalosti a schopnosti k realizaci Rodinných skupinových konferencí. Projekt cílil na rozšíření možnosti realizace skupinových konferencí v rámci celé České republiky, což se podařilo naplnit. Do budoucna je potřeba podporovat a rozvíjet nabyté dovednosti a vědomosti formou podpory probačních úředníků v dalších a aktivních realizacích Rodinných skupinových konferencí.

Evaluace programu „Proti násilí“ byla zaměřena na využitelnost vzniklých metodik a samotnou realizaci programu. V rámci evaluace jsme nezjišťovali, jaký mají programy dopad na pachatele. Průběh programu je upraven metodikami pro mladistvé pachatele a pro mladé dospělé pachatele. Metodiky vnímáme jako strukturované, dobře nastavené, obsahující postupy, které lze reálně aplikovat. Jsou v praxi velmi dobře využitelné. Dotazovaní lektoři pozitivně vnímali možnost zvolit způsob práce s pachateli, který, sami považovali za vhodný, za podmínky dodržení nastavených témat a cílů jednotlivých setkání. Do programu v průběhu projektu vstoupilo téměř 100 mladistvých a mladých dospělých pachatelů trestné činnosti.

Z pohledu SocioFactoru je pro další úspěšnou realizaci programu potřeba zajistit zejména jeho kontinuální nabídku v místech, kde již probíhal, ale i v dalších městech republiky. Dále pak zajistit možnost co nejrychlejšího vstupu, zařazení mladistvého či mladého dospělého pachatele do programu. Jako efektivní a praktická se jeví možnost uzpůsobení programu do individuální formy práce s klientem.

Všechny dokumenty k projektu je možno najít na webových stránkách Probační a mediační služby. Je pozitivní vědět, že práce „Týmu pro mládež“ v mnoha městech dávala a dává smysl, členové se dle možností dále scházejí a pracují na lokálních tématikách, problémech. Za SocioFactor jsme velmi rádi, že jsme se v pozici evaluátorů mohli účastnit projektu.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 08.12.2020 - 10:45
Zpět
Nahoru