Aktuality

Evaluace projektu "Křehká šance II"


Nedávno uplynula doba realizace některých projektů Probační a mediační služby.  Projekty byly zaměřeny na několik cílových skupin od mladistvých, přes dospělé odsouzené až k obětem trestných činů.  Během téměř čtyř let fungování projektů proběhla řada setkání, zahraničních cest, vzniklo mnoho dokumentů a propagačních článků. Projektoví zaměstnanci ušli kus cesty a udělali obrovský kus práce. SocioFactor s.r.o. měl možnost toto vše sledovat z pohledu zkušených evaluátorů.

Práce s mladistvými, mladými dospělými, obětmi a kriminalitou obecně, jsou témata, kterým se v rámci aplikovaných výzkumů a evaluací dlouhodobě věnujeme. Výsledky naší práce byly obsáhlé a velmi podrobné. Jsme rádi, že zjištění můžeme ve zkratce přenášet dále.

SocioFactor s.r.o. evaluoval celkem tři projekty Probační a mediační služby. Prvním z nich byl projekt „Křehká šance II“ zaměřený na problematiku práce s odsouzenými a přípravou odsouzených na podmíněné propuštění, činnost Komisí pro podmínění propuštění. V tomto příspěvku bychom se chtěli věnovat právě této projektové oblasti.

Další projekty s názvy „Na správnou cestu II“ a „Proč zrovna já?“ byly ukončeny později. I k těmto máme informace a zajímavá zjištění. Chceme se jim věnovat v příspěvcích následujících.

Cílem evaluace projektu „Křehká šance II“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0002257), který byl realizován v období 1. 5. 2016 – 30. 4. 2020, bylo zhodnotit nastavované procesy a výstupy, s ohledem na vytyčené cíle, a podpořit tím úspěšné řízení projektu.

Cílem projektu bylo rozšířit dosavadní praxi Komisí pro podmíněné propuštění do několika dalších věznic v ČR a dále rozvíjet a zvyšovat dovednosti jednotlivých komisařů. Práce navazovala na činnosti realizované v předcházejícím projektu Křehká šance.  Projekt byl obohacen, doplněn dvěma aktivitami, inovativními restorativními programy s názvem Victim Impact Training a Rozvoj restorativní praxe. Nedílnou součástí projektu bylo zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v ČR prostřednictvím realizace Odborné diskuzní platformy.

Objektivně lze říci, že zatímco u klíčové aktivity Komise pro podmíněné propuštění jde především o rozšíření a potvrzení již realizované aktivity, tak klíčové aktivita Victim Impact Training, Rozvoj restorativní praxe a Odborná diskuzní platforma jsou inovacemi, jež svým obsahem vhodně doplňují a rozšiřují praxi Komisí pro podmíněné propuštění. Všechny aktivity jsou v souladu s principy bezpečného propuštění a restorativní justice.

Realizace a rozšíření působnosti Komisí pro podmíněné propuštění bylo cílem první klíčové aktivity.  V rámci evaluace realizace Komisí pro podmíněné propuštění (KPP) jsme provedli hloubkové polostrukturované rozhovory se soudci a státními zástupci. Postoj soudců a státních zástupců k práci všech aktérů Probační a mediační služby v projektu „Křehká šance II“ je vnímán převážně pozitivně. Až na drobné výjimky soudci i státní zástupci vyjadřovali podporu těmto aktivitám. Dle jejich názoru mají, pro zlepšení celého procesu jednání o podmíněném propuštění odsouzeného na svobodu, velký význam.

Dále jsme realizovali dotazníkové šetření, provedli rozhovory s komisaři, v rámci kterých, byly detailně diskutovány vybrané části práce komisařů i Komisí pro podmíněné propuštění celkově. Realizační tým tak získal zpětnou vazbu od zainteresovaných pracovníků.

Aktivita Victim Impact Training byla formulována a realizována na základě zjištění z předchozího projektu Křehká šance. Ukázalo se, že odsouzení přicházející k parolovému slyšení, si často neuvědomují rozsah své trestné činnosti a konkrétní dopady svého jednání na život oběti. Je pro ně tedy těžké v takovéto situaci přijmout zodpovědnost. V zahraničí již programy tohoto typu existují a jsou hodnoceny pozitivně. Z tohoto důvodu byla na základě zahraniční zkušenosti vytvořena česká verze specifického programu pro pachatele ve výkonu tretu s pojmenováním „Vnímám i tebe“. Program si klade za cíl zvýšit odpovědnost odsouzených vůči obětem trestných činů a je určen zejména pachatelům těžkých násilných trestných skutků.

Evaluace hodnotila účinnost tohoto programu na jeho účastníky – pachatele, prostřednictvím dotazníku, který odsouzení vyplňovali před zahájením a následně po skončení programu. Vybraní odsouzení byli opět kontaktování a dotazník vyplnili po šesti měsících od úspěšného dokončení programu. Toto dotazování potvrdilo pozitivní dopady na odsouzené a vliv programu na uvědomění si dopadů trestné činnosti.

V rámci evaluace aktivity Victim Impact Training jsme realizovali dotazníkové šetření se všemi pracovníky zapojenými do programu, tedy lektory, sociálními pracovníky, vychovateli.  Zjistili jsme, že výukové materiály, které nově vznikaly a během realizace programu byly doplňovány a upravovány (metodika a lektorský manuál) jsou dostatečně srozumitelné a přenositelné do praxe. Shodně pracovníci uvedli, že jsou s programem velmi spokojeni. Vnímají program jako jeden z nejlepších počinů, jež byl doposud v rámci práce s odsouzenými k tématu oběti realizován.

Aktivita Rozvoj restorativní praxe neměla tak jasné obrysy. Ve své podstatě navazuje na resocializační aktivity a programy pro odsouzené, které již ve věznicích probíhají. Aktivita měla vytvořit model pravidelné komunikace a účinné spolupráce mezi danou věznicí, střediskem Probační a mediační služby a dalšími subjekty (státními i neziskovými) z oblasti penitenciární a postpenitenciární péče.  Spolupráce musela korespondovat se specifiky daného regionu a jeho potřebami. Aktivity byly realizovány prostřednictvím tzv. restorativního pracovníka.

Cílem aktivity bylo vyjednat konkrétní možnosti spolupráce s neziskovým i ziskovým sektorem ve smyslu zlepšení připravenosti odsouzených na podmíněné propuštění či pevný výstup z výkonu trestu. Aktivita Rozvoj restorativní praxe rovněž cílila na odbornou i laickou veřejnost ve smyslu přenosu a šíření myšlenek restorativní justice, tedy participace pachatele, oběti i komunity na nápravě trestného činu.   

V rámci aktivity Rozvoj restorativní praxe jsme realizovali hloubkové individuální rozhovory se všemi restorativními pracovníky ze šesti zapojených regionů. Ve všech regionech došlo k navázání spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, bylo zrealizováno velké množství různorodých aktivit. Téměř ve všech regionech bude takto nastavená spolupráce (ve větší či menší míře) pokračovat i pro ukončení programu a celého projektu.

Následně realizované rozhovory se zástupci věznic, středisek Probační a mediační služby a dalšími spolupracujícími aktéry prokázaly, že téměř všichni zapojeni aktéři (státní i nestátní) se do programu dle svých možností zapojili. Z výstupů projektu lze usuzovat, že mezi aktéry programu vzniklo velké množství zajímavých aktivit, nových spoluprací a partnerství.

V rámci poslední aktivity Odborná diskuzní platforma byl iniciován vznik odborné platformy zástupců justičních složek působících v oblasti podmíněného propuštění a dalších odborníků na tuto oblast. Platforma si kladla za cíl otevřít, pravidelně diskutovat a hledat řešení problémů institutu podmíněného propuštění na národní úrovni.

V rámci evaluace aktivity Odborná diskuzní platforma jsme realizovali dotazníkové šetření se všemi zapojenými odborníky na národní úrovni. Z dotazníku vyplynulo, že všichni členové jsou spokojeni s výsledkem práce, kterým bylo vytvoření návrhu změn praxe Komisí pro podmíněné propuštění, a to v takové podobě, aby mohlo být dále použito pro vyjednávání případných legislativních změn. Taktéž všichni dotazovaní kladně hodnotili formu setkávání, která byla volena tak, aby nebyla příliš časově zatěžující, ale zároveň prodlevy mezi jednotlivými setkáními nebyly zbytečně dlouhé. Pozitivně byla hodnocena možnost prodiskutovat všechna témata, jež se zkoumané problematiky dotýkají.

Projekt „Křehká šance II“ je z našeho pohledu úspěšný, byť na něj přímo nenavazuje další projekt či přímá realizace. Celou závěrečnou evaluační zprávu a další dokumenty k projektu, je možno si pročíst na stránkách Probační a mediační služby nebo Evropského sociálního fondu. V dalším příspěvku se budeme věnovat evaluaci projektu „Proč zrovna já? II“.

Tým SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 20.10.2020 - 15:23
Zpět
Nahoru