Aktuality

„Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“


Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ je zaměřen zejména na systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni. Jeho evaluaci jsme se s našim týmem věnovali od března do prosince roku 2020.

Evaluace se skládala ze tří částí:

  • Evaluační úkol 1: Zpětná vazba nastavené spolupráce mezi krajskými koordinátory a krajem
  • Evaluační úkol 2: Zhodnocení krajských akčních plánů a jejich návaznosti na STRAPS 2020–2025
  • Evaluační úkol 3: Přínos internetového informačního portálu pro starší osoby a seniory

 

Zaměřili jsme se na spolupráci mezi krajskými koordinátory a pracovníky krajského úřadu a na její hodnocení zúčastněnými stranami. Zjišťovali jsme, zda jsou krajské akční plány a strategické dokumenty zpracovány v návaznosti na Strategii přípravy na stárnutí společnosti 2019 - 2025 (dále jen STRAPS). V neposlední řadě jsme se věnovali i analýze přínosu internetového informačního portálu pro starší osoby a seniory.

Požadavkem zadavatele evaluace bylo vyhodnocení situace v jednotlivých krajích, tak aby bylo možné dále projektový záměr zlepšovat. Výstupy plánuje zadavatel dále využívat nejen v rámci stále probíhajícího projektu, ale také jako podklad pro přípravu obdobné podpory v příštím programovém období.

Pro zpracování evaluace jsme využili smíšený výzkumný design, zajistili osobně nebo v online prostředí rozhovory se zástupci krajů a s krajskými koordinátory a vyhodnotili je. Oslovili jsme dobrovolníky seniory, pozorovali a vyhodnocovali jejich vyhledávání v prostředí webového portálu.

Každý z krajů disponuje svými dokumenty týkající se politiky stárnutí. Součástí evaluace bylo tyto krajské strategické dokumenty analyzovat z hlediska jejich obsahového zaměření.

Co z evaluace vyplynulo? Ve všech krajích byla spolupráce mezi krajskými koordinátory a krajem navázána. Spolupráce se odvíjela individuálně od konkrétních potřeb daného kraje, vnímání důležitosti seniorské politiky a skupiny seniorů jako cílové skupiny. Krajští koordinátoři byli v krajích oceňováni jako tzv. „síťaři“, tedy iniciátoři propojování jednotlivých úrovní služeb a organizátoři různorodých aktivit, především pak platforem pro odbornou veřejnost a kulatých stolů pro širší veřejnost.

Krajské strategické dokumenty jsou s indikátory stanovenými dle STRAPSu v souladu. V žádném z krajů zatím není zpracován dokument, který by pokrýval všechny nebo alespoň větší část sledovaných indikátorů a byl zároveň prioritně na seniory zaměřen. Problematika politiky stárnutí se pak průřezově objevuje v mnohých dokumentech jako je koncepce sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje kraje, plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením apod.

Webový portál i facebookový profil byl na základě našich doporučení upraven a doplněn.

Jednotlivé výstupy projektu, včetně analýz prezentovaných během On-line kulatého stolu najdete na webu seniorivkrajich.mpsv.cz v sekci soubory ke stažení.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 25.02.2021 - 10:11
Zpět
Nahoru