Aktuality

Analýza dopadu antidiskriminačního zákona


Po téměř roční intenzivní práci jsme finalizovali výzkumnou studii nazvanou Analýza dopadu antidiskriminačního zákona na ochranu před věkovou diskriminací, právního rámce péče a nedůstojného zacházení, týrání, zanedbávání či zneužívání seniorů. Analýzy byla zpracována pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207.

Výzkum byl zaměřen na zpracování podkladů pro návrh systémového řešení věkové diskriminace a násilí na seniorech. Celá Souhrnná výzkumná zpráva je k dispozici na webových stránkách projektu (viz. www.seniorivkrajich.mpsv.cz) Projekt se věnoval významnému sociálnímu problému, se kterým se bohužel setkáváme - nedůstojnému zacházení, týrání, zanedbávání či zneužívání seniorů. S přibývajícím věkem se lidé stávají více bezbrannými vůči nevhodnému jednání jiných, před kterým je třeba varovat.

Výzkum hledal odpovědi na tři hlavní otázky. Níže je uvádíme a doplňujeme i o vybraná zjištění.

  1. Jaký je dopad antidiskriminačního zákona v oblasti zaměstnávání osob 55+?

Česká  republika  antidiskriminační zákon  (Zákon č. 198/2009 Sb., o  rovném  zacházení a  o právních  prostředcích   ochrany  před diskriminací a  o  změně  některých zákonů) přijala v roce 2009. Byla  posledním  státem  v  Evropské  unii,  který  tak  učinil. I  přes  mnohé  výhrady, vyvolalo schválení zákona značné změny v oblasti řešení diskriminace. Ukazuje se, že se postupně zvyšuje počet případů diskriminace z důvodu věku, které jsou řešeny u soudů všech instancí. Stále se jedná o malé procento ze všech řešených případů. Mnoho soudů s takovýmito žalobami nemá žádnou nebo jen malou zkušenost, což se může projevit i v rámci rozsudků.

Ze  závěrečné  zprávy  citujem: „Zavedení  antidiskriminačního  zákona představovalo významný  posun  v českém právu a nabídlo více možností pro ochranu diskriminovaných osob, a to nejen v souvislosti s diskriminací na základě věku v oblasti zaměstnávání, ale i v dalších oblastech.“

  1. Jak je téma zacházení se staršími osobami z hlediska prevence a ochrany práv starších osob před nedůstojným zacházením, týráním a zanedbáváním řešeno v českých právních předpisech?

V českém právní řádu je téma řešeno ve dvou rovinách. První z nich se zaměřuje na nástroje, které souvisejí s pachatelem násilí, a to jak v rovině trestněprávní, tak občanskoprávní. Tyto nástroje mají represivní formou vést k zabránění páchání dalšího násilí a potrestání pachatele. Druhá rovina se zabývá seniory jakožto obětmi násilí, které patří do skupiny zvlášť zranitelných obětí, jimž je přiřazena vyšší právní ochrana. Týká se především služeb, které jsou seniorům coby obětem nedůstojného zacházení, týrání či zneužívání ze zákona nabízeny.

Český  právní  systém  disponuje  takovýmito  normami.  Jsou  to  například  Zákon  č. 45/2013 Sb., o  obětech  trestných  činů  a o změně některých zákonů (zákon o obětech), Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů a další.

Z výzkumného šetření vyplynulo také několik návrhů preventivních opatření, např. zvyšování vzájemné úcty mezi lidmi, mezigenerační propojování a posilování mezigenerační solidarity různými nástroji opírajícími se o osobní kontakty a komunikaci napříč různými věkovými skupinami. Dále byly uvedeny existující preventivní programy pro seniory a mezioborová spolupráce subjektů zainteresovaných v práci s ohroženou skupinou seniorů.

  1. Jakým způsobem předchází nedůstojnému zacházení, týrání a zanedbávání seniorů organizace, které seniorům nabízí a poskytují různé služby?

Ve zprávě je mimo jiné uvedeno, že si mnoho seniorů často není vědomo toho, že je na jejich osobě pácháno násilí. Mají snahu ho přehlížet nebo násilníka bránit, jeho jednání omlouvat. Pokud seniora týrá někdo z rodiny, tak se za chování svých blízkých zpravidla stydí. Sociální pracovníci a další profesionálové uvádí, že je nutné, aby  senioři  nedůstojné  či  násilné  jednání  dokázali  takto  rozpoznat  a  neměli  obavy  požádat  o pomoc. Významnou  roli  zde  stále  hraje malá  pozornost, kterou  společnost  sociálnímu  problému  věnuje,  a fakt, že téma násilí na seniorech je stále ještě tabuizováno.

V závěru zprávy předkládáme návrh několika doporučení, která z námi provedených analýz vyplývají.

Je nutné podotknout, že zjištění z kvalitativních rozhovorů, ať skupinových či individuálních, nelze zobecnit na celou populaci seniorů. Tato zjištění nám pouze pomáhají více porozumět tomu, v jakých nepříznivých situacích se senioři ocitají, jak jim dokáží čelit a bránit se.

Tým pracovníků SocioFactor s.r.o.
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 10.08.2021 - 08:37
Zpět
Nahoru