Katalog kurzů

Práce s rodinou z třetích zemí a dítětem v režimu sociálně právní ochrany dětí

dle dohody
  • 16 h
  • PSS | SP | VP |
  • Prevence

Anotace:

Účastníci kurzu budou uvedeni do problematiky práce s muslimskou rodinou a dítětem v režimu sociálně-právní ochrany dětí. Cílem kurzu je podpora procesu naplňování standardů kvality sociálně právní ochrany dětí - aktivního vyhledávání a monitorování ohrožených dětí, získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, zajištění předání informací nutných pro práci s touto cílovou skupinou klientů sociální služby a podpory nezávislé osoby (v souladu se standardem 9c, který mezi základními principy vyhodnocování potřeb dítěte uvádí zohlednění jeho kulturního, náboženského a etnického zázemí)

Kurz je rozdělen do dvou dnů. Úvodní část se zaměřuje na vhled do problematiky práce s rodinou z třetích zemí a základní pojmosloví. Lektor představí islám jako náboženství, jeho historii a islám jako způsob života. Pozornost bude věnována rodině v islámu, a to jak rodině tradiční, tak typologii muslimské rodiny v podmínkách ČR. Lektor vysvětlí účastníkům, jaké je místo dítěte v islámu, jaká jsou práva a povinnosti rodičů a dítěte v rámci rodiny, zvyklosti okolo narození dítěte a vyživovací povinnosti.

Druhá část kurzu je zaměřena na kompetence pracovníků OSPOD při práci s rodinou a dítětem z třetích zemí. Lektor se zaměří na vztah muslimů a nemuslimů (prac. OSPOD) a obecná doporučení při interkulturní verbální i neverbální komunikaci a vhodné strategie jednání. Budou probrány následující situace: rodina z třetích zemí neplní svou funkci, dochází k rozvodu, svěření dítěte do péče, objeví se domácí násilí nebo se jedná o účelový sňatek. Poslední část kurzu se zabývá problematikou dítěte, které je ohrožováno jednáním ze strany druhých osob – vyčleňování muslimských dětí z veřejného prostoru, pobyt dítěte v zařízeních zajišťujících nepřetržitou péči.

Přednášky a výklad jsou doplněny kazuistikami a řízenou diskuzí nad dílčími tématy.

 

 


Akreditace: 2016/0946-PC/SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru