Aktuality

„Podporujeme hrdinství, které není vidět III“


Moravskoslezský kraj ve strategických dokumentech zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením klade důraz na podporu pečujících osob a rozvoj služeb rané péče. Důkazem je projekt s názvem „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000), který kraj realizuje v rámci Operačního programu zaměstnanost a to v období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2022.

Za neformálně pečující považujeme osoby, které pečují o někoho ze svých blízkých v domácím prostředí. Nejčastěji jsou neformálními pečujícími rodinní příslušníci, ale také přátelé či sousedé nemocného, postiženého člověka. Velkou většinu tvoří ženy pečující o své děti nebo rodiče. V rámci projektu jsou pro tyto osoby připraveny aktivity ke zvýšení kompetencí, sdílení informací, emoční podpoře a vzdělávání.

SocioFactor do projektu vstupuje v roli evaluátora. Bude zjišťovat dopady projektových aktivit na pečující osoby, dosažení projektových cílů a efektivitu jednotlivých výstupů.  Evaluace bude probíhat v několika fázích po celou dobu trvání projektu. Informace a data budou sbírána formou individuálních rozhovorů, dotazníkovým šetřením a obsahovou analýzou dokumentů.

Téma podpory a vzdělávání neformálních pečovatelů o blízkou osobu je společensky závažné, proto jsme rádi, že můžeme přispět svými zkušenostmi, poskytovat projektu a jeho pracovníkům zpětnou vazbu. 
Kategorie: Výzkum
Vydáno: 15.10.2020 - 15:48
Zpět
Nahoru