Katalog kurzů

Vzdělávací program pro pracovníky v oblasti sociální práce s dětmi se zdravotním postižením a jejich rodinami

0000 00
  • 152 h
  • Neurčeno
  • SP
  • Péče | Prevence |

Anotace: Cílem kurzu je získání znalostí a dovedností v problematice rané péče, a to v rámci vymezení této sociální služby paragrafem 54 zákona o sociálních službách. Účastníci si upevní a doplní kompetence, které využijí při podpoře rodiny se zdravotně postiženým dítětem a podpoře zdravotně postiženého dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Kurz je rozdělen do čtyř na sebe navazujících modulů, v rámci prvního získají účastníci ucelený náhled na situaci rodiny se zdravotním postižením, včetně dovedností pro zhodnocení možností směřování podpory dítěti ze strany poskytovatelů rané péče, rodiny a návazných zdravotních či vzdělávacích služeb. Důraz je ve výuce kladen na práci s potřebami rodin a dětí. Druhý modul je zaměřen na možnosti služeb rané péče v návaznosti na specifické potřeby dětí se zdravotním postižením. Postupně účastníci získají znalosti důležité pro orientaci v problematice smyslových postižení, vývojových poruch, včetně poruch autistického spektra, narušení komunikačních schopností, tělesných či kombinovaných postižení. Zároveň je interaktivními výukovými metodami podporován rozvoj dovedností účastníků reagovat adekvátně na potřeby dítěte a rodiny, posilovat samostatnost a odpovědnost osob pečujících o zdravotně postižené dítě. Třetí modul je zacílen na získání teoretických i praktických dovedností pro úspěšný proces komunikace v rámci poskytování terénní služby rané péče, a to především s ohledem na konkrétní potřeby rodiny jako příjemce služby. Po absolvování čtvrtého závěrečného modulu se budou účastníci dobře orientovat v zákoně o sociálních službách i prováděcím předpise, legislativě související s poskytováním služeb rané péče a legislativě související se sociálně právní ochranou dětí. Zdokonalí si dovednosti v oblasti práce s metodikou služby a v poradenství.

Moduly:

  • Raná péče jako součást komplexní podpory osob pečujících o dítě se zdravotním postižením – podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením, rodina a její potřeby.
  • Možnosti služeb rané péče v návaznosti na specifické potřeby dětí se zdravotním postižením – dítě se smyslovým postižením, dítě s vývojovou poruchou vč. PAS, dítě s narušenou komunikační schopností, dítě s tělesným postižením vč. kombinovaného.
  • Možnosti sociální práce v rodinách, raná péče jako terénní služba – komunikace v rodinách a komunikace s rodinou, konzultace v rodině.
  • Metodika poskytování rané péče a současná legislativa – zákon o sociálních službách a raná péče, sociálně právní ochrana dětí.

Součástí vzdělávání je tvorba portfolia, které si účastníci vytváří pod metodickým vedením lektorů. Portfolio je zároveň nástrojem pro ověření znalostí a dovedností účastníků, které získávají v průběhu celého kurzu. .


Akreditace: 2014/1367-SP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru