Katalog kurzů

Vývoj rodiny a její možné krize

dle dohody
  • 50 h
  • Neurčeno
  • SP | VP |
  • Krizová intervence | Péče | Prevence |

Anotace: Krizi lze chápat jako přirozenou součást životního běhu člověka a v zařízeních sociální péče se s ní pracovníci setkávají relativně často. Kurz je obsahově a metodicky sestaven tak, aby účastníci získali znalosti a dovednosti nezbytné pro profesionální pomoc při zvládnutí krize klienta. Účastníci budou vedeni ke schopnosti vhledu v problematice rodiny, posílení svých kompetencí pro práci s rodinou v různých životních situacích, ať už se jedná o očekávané a přirozené či překvapující vývojové události jednotlivce nebo rodiny jako celku.

Kurz je rozdělen tematicky do třech modulů. Obsahem prvního modulu je úvod do rodiny a její možné krize. Účastníci budou seznámeni s vývojovými fázemi rodiny, hierarchickým a růstovým modelem rodiny, principy krizové intervence v rodinném systému. Účastníci budou pod vedením lektora nacvičovat modelové situace a pracovat s kazuistikami.

Druhý modul má název Rodinná mapa jako nástroj poznání rodinného systému. Účastníkům bude vysvětlena teorie rodinné mapy, její součásti, způsoby kreslení a následné zpracování informací. Účastníci budou ve skupinkách zpracovávat mapy z pozice interventa a učit se dovednosti vytěžování informací získaných od klienta, který danou mapu spoluvytváří.

Závěrečný modul je nazván Význam rodinných pravidel a přirozeně navazuje předchozí téma, kdy dochází k doplnění rodinné mapy o rodinná pravidla. Účastníci budou proškoleni v problematice transformace rodinných pravidel a propojení vývojových období podle Eriksona s životem rodiny.

Kurz nabízí v každém výcvikovém dni prostor pro supervizní práci. Technika supervize je lektorem volena vždy dle charakteru zakázky, tématu i připravenosti účastníka, případně skupiny. Lektory je volena kombinace výkladu a interaktivních výukových metod (skupinová práce, práce v triádě, demonstrace, supervize, meditace) a díky tomu účastníci skrze vlastní zkušenosti mohou po absolvování tohoto kurzu lépe a účinněji pomoci svým klientům, kteří za nimi přicházejí  s různými životními situacemi – krizemi v rodinách.

Kurz je akreditovám MPSV podle §117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky.

Doporučujeme před vstupem do tohoto kurzu absolvovat Základní kurz poskytování krizové pomoci pro sociální pracovníky..

 


Akreditace: 2015/0985-SP/VP
Kontaktní osoby:
Ing. Lukáš Vítek +420 774 113 441 vitek@sociofactor.eu
Bc. Jana Čerbaková +420 774 420 700 cerbakova@sociofactor.eu

Přihláška na kurz

Jméno a příjmení:
Emailová adresa:Telefon:
Před odesláním přihlášky musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů
Nahoru